دریور - مرکز

 
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 514
Date Posted:Mar 15, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/98 - 0255
Closing Date:Mar 29, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:pashto,Dari

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

شخص موظف این پست نظر به ضرورت سفر به ولایات نیز خواهند داشت و راپور ده به مدیر ترانسپورت میباشد.

Skills Required:

General

Provinces to travel:

Skills Description:

·        استفاده از وسایط محوله بشکل درست

·        رانندگی حفاظتی.

·        ثبت و نگهداری دقیق و جدید در اسناد سفر.

Duties & Responsibilities:

  • استفاده و حفاظت از وسایط مربوطه خویش.
  • رعایت کامل قواعد ترافیکی وداشتن جواز رانندگی.
  • حفظ اسناد وسایط مربوطه خویش.
  • استفاده و حفاظت از وسایل ترانسپورتی با در نظر داشت مسایل ایمنی.
  • اجرای بازرسی های روزمره قبل از سفر و بعد از سفر وسایط مربوطه خویش.
  • انجام وظایف جزئی مراقبتی وسایط مربوطه خویش بر حسب ضرورت.
  • پاک نگهداشتن داخل و بیرون وسایط محول شده.
  • اطمینان از تکمیل و گزارش دهی از حفظ و مراقبت وسایط مربوطه خویش طبق زمان تعیین شده.
  • استفاده از اسناد و تهیه گزارش سفر ها.
  • ترتیب گزارش واقعات و حادثات ترافیکی بر حسب ضرورت.

           اجرای سایر وظایف از طرف آمر مستقیم.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شخص موظف این پست باید باسواد وبا تجربه کاری 2 ساله در بخش رانندگی ضروری میباشد.

 این شخص باید جواز رانندگی داشته باشد.

آشنائی کامل با مقررات ترافیکی.

اجرای وظیفه بعد وقبل از وقت حین ضرورت.

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باش

Job Keywords:

دریور - مرکز

Submission Guideline:


Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link


 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/E719B9A4-FC88-487E-87E1-5377021C46A2


 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.