دریور (پروژه)

Non Educated   Afghanistan, Kabul Full Time 204
Date Posted:May 6, 2021
Reference:دریور (پروژه)
Closing Date:May 16, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Contractor
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

پیشبرد امور مربوط به حمل و نقل کارمندان برای امور رسمی جهت حمایت از برنامه های انکشافی اداره و تقویت طب عدلی 


Duties & Responsibilities:

  1. حصول اطمینان از فعال بودن وسایط نقلیه مطابق به سجل که به وی محول میگردد.
  2. استفاده درست و مسؤولانه از وسایط نقلیه مربوطه جهت حفظ، نگهداری و جلوگیری و از فرسایش و استهلاک قبل از وقت آن.
  3. پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی به منظور جلوگیری از حادثه ترافیکی.
  4. توقف و پارک نمودن وسایط بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین جهت جلوگیری از بی نظمی در صحن اداره مربوطه.
  5. تحویل و اعاده پرزه جات داغمه وسایط که تجدید میگردد غرض طی مراحل و اجراات بعدی آن.
  6. حفظ اسناد مربوطه مانند جواز سیر، لایسنس و کتابچه گردش جهت تنظیم بهتر امور دریوری شان.
  7. ارایه گزارش نیازمندیهای وسایط مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن وسایط
  8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Requirement:

1.     حد اقل چهارسال تجربه دریوری در ادارات دولتی

2.     داشتن لایسنس دریوری

3.     داشتن تضمین

4.     آشنائی در مورد چگونگی مراقبت و استفاده ازوسایط

5.     داشتن شکیبایی در اجرای وظایف محوله  

6.     داشتن توانائی فزیکی مطابق فن یا حرفه و توانائی روانی جهت اجرای کار در مربوطات طب عدلی 


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired