دریور - سروبی

  DABS
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 345
Date Posted:Sep 5, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0090
Closing Date:Sep 19, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Transportation
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

پست دریور مسولیت فعال نگاه داشت واسطه نقلیه انتقال شفت کاران به فابریکه تولیدی را به عهده دارد . 

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        داشتن توانایی فزیکی .

·        داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب .

·        داشتن سلوک نیک و برخورد عالی با همکاران.

·        پابندی به وظیفه .

·        اطاعت از قوانین و مقررات .

Duties & Responsibilities:


  1. آگاهی از امورات دریوری .
  2. چک و کنترول واسطه قبل از فعالیت .
  3. انتقال گروپ های شفت کاران فابریکات به وظایف شان .
  4. فعال نگاه داشت و حفظ مراقبت واسطه نقلیه .
  5. رفع نمودن عوارضات تخنیکی یومیه به همکاری تیم تخنیکی ورکشاپ.
  6. حفظ اسرار اداره .
  7. اجرای تمام امورات محوله به حسن صورت .
  8. اطاعت پذیری و انجام اوامر به وقت و زمان آن .

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

با سواد با سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

دریور - سروبی
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc