دستیار استخدام - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1345
Date Posted:Jan 1, 2020
Reference:VA-DABS-HQS/98- 0192
Closing Date:Jan 11, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Female
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,English,Pashto

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

کارکن مذکور همکاری فعال در روند استخدام و فعالیت های روزمره منابع بشری تحت نظر مدیر مافوق انجام میدهد. همچنان شخص مذکور توانایی اجرای چندین وظیفه در عین زمان داشته و قابلیت انعطاف پذیری را در اجرای وظایف داشته باشد.

Duties & Responsibilities:


کار مطابق برنامه ریزی پروسه استخدام.

همکاری در انکشاف استراتیژی استخدام برای جلب توجه کاندیدان موثر غرض درخواست آنها به پست های بلا تصدی.

اعلان پست های جدید در داخل و سایت های کاریابی انترنیتی و همچنان ارسال کاپی آنها به شعبات دفاتر ساحوی جهت اعلان مجدد به خصوص در ولایات به منظور حصول خلص سوانح بیشتر.

تامین فورمه درخواستی پوست جدید/تعویض و پیگری در صورت معطل شدن آن از طرف شعبات ذیربط.

همکاری در جمع آوری پوست های اعلان شده به ارتباط اتمام ضرب الاجل.

اشتراک در امتحانات ومصاحبه ها ونظارت از جریان و پیشرفت آنها برای انجام روند بعدی.

تسلیم گیری اوراق امتحانات تحریری جهت امضا وتثبیت شمولیت کاندیدان و واگذاری آنها جهت ارزیابی و نمره دهی به بخش مربوطه.

پیشبرد روند جذب شر کت به اساس پالیسی و طرزالعمل استخدام در شرکت.

همکاری در تنظیم جلسات کاری و اخذ گزارشات آن و در ضمن همکاری در نگهداری گزارشات در دوسیه مربوطه آن.

ترتیب و تطبیق برنامه کاری با مشوره آمر مستقیم.

ارایه گزارش کاری روزانه، هفته وار، ماهوار ...

انجام سایر وظایف منابع بشری به اساس لزوم دید آمر مستقیم.

Job Requirement:

حدی اقل لیسانس در رشته های اقتصاد و علوم اجتماعی با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .آشنائی کامل با برنامه برنامهای های کامپیوتر.

مهارت مکالمه شفاهی عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین.

توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

حس مسؤلیت پذیری و دقت کاری.

صداقت و حفظ محرمیت کاری.

توانایی کار بشکل گروهی.

توانایی کار بشکل فردی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired