دستیار مدیریت سوانح - کابل برشنا

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1590
Date Posted:Dec 31, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0191
Closing Date:Jan 9, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Law
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارمند مذکور مسوول پبشبرد فعالیت های روزمره منابع بشری به ویژه کنترول حاضری را تحت نظر آمر مافوق انجام میدهد. همچنان شخص مذکور باید توانایی اجرای چندین وظیفه را در عین زمان داشته و درضمن از قابلیت انعطاف پذیری در اجرای وظایف نیز برخودار باشد.

Skills Required:

Human Resource

Skills Description:

·        آشنائی کامل با برنامه برنامهای های کامپیوتر.

·        مهارت افهام و تفهیم عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین.

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی، آشنایی به زبان انگلیسی حتمی نیست.

·        حس مسؤلیت پذیری و دقت کاری.

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری.

Duties & Responsibilities:

 • کنترول حاضری تمام کارمندان و کارگران کابل برشنا.
 • تهیه و ترتیب معلومات از خدمتی بودن کارمندان در جریان سفر.
 • معامله فورم های رخصتی و مریضی و همچنان تهیه ترتیب گزارش حاضری در اخیر هر ماه.
 • تحریر و تایپ مکاتیب، پشنهاد و استعلام ها.
 • پیشنهاد، تنظیم و نگهداری قرطاسیه.
 • همکاری در قسمت اخذ سوابق و دفترسوانح کارمندان برشنا موسسه عین تقرر شان در شرکت.
 • مسؤل نصب اعلانات کاریابی در تخته اعلانات و جمع آوری دوباره آن.
 •  تکمیل امضا رؤسا بعد از ترتیب پشنهاد های کاری و مکاتیب تقرری.
 • دعوت کاندیدان بخاطر اخذ امتحان یا مصاحبه ترتیب گزارش رخصتی در اخیر هر ماه.
 • تشخیص کارکنان سوق به تقاعد در ختم هر سال ( اجیران )
 • پیشبرد وظایف کارمند سوانح در غیاب وی

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل لیسانس در رشته های حقوق و اداره و تجارت با دو سال تجربه کاری در بخش منابع بشری

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired