دستیار محصول بل

  DABS/KBD
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 733
Date Posted:Aug 1, 2019
Reference:V A - 1398 - KDB - 1398 - 03 - 009
Closing Date:Aug 10, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

شخص موظف این پست مسئولیت تمامی امور درج شده در ذیل را بر عهده دارد.

Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

1.     داشتن توانای برنامه ریزی و تطبیق آن.

2.      داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.

3.      آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر و استفاده از انترنت .

4.      توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

5.      ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

6.      صداقت و حفظ محرمیت کاری.

7.      انعطاف پیذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

8.      توانایی کار بشکل گروهی.

Duties & Responsibilities:

1.همکاری در تنظیم ، تطبیق وبررسی کارهای روزمره جهت درست بودن بل ها.

2. همکاری در نظارت ازفعالیت ها وپروسه های بلینگ.

3. تنظیم امور تطبیق سروی ها پیرامون توزیع بل برق برای مشترک.

4. کنترول تمام پرداختهای که درحسابات درست تطبیق نگردیده است.

5. همکاری در نظارت وبررسی هرنوع عمل غیرقانونی درپروسه بلینگ.

6. حمایت ورفع مشکلات عایده درجریان امورات یومیه سیستم بلنگ

7. تنظیم درست اسناد های واصله از مدیریت ها

8.پروسس اطلاعات از میتر خوانی.

9. ارزیابی اطلاعات میترخوانی.

10.ورود اطلاعات به سیستم

11. تشخیص بی قاعدگی ها در اطلاعات، رفع کردن اشتباهات میتر خوانی و ارزیابی اطلاعات در ساحه.

12. تجدید و مراقبت اسناد چاپی و الکترونیکی تمام معاملات مربوط به حسابات مشتریان بشمول وجوه دریافت شده.

13.ترتیب تحلیل محاسبات بلینگ نشان دهنده نحو محاسبه بل مشتریان تجارتی و صنعتی.

14. تجدید اطلاعات از صورت حساب های بانکی، راپور پرداخت مشتریان و سایر منابع

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

• لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس، حقوق ، اقتصاد و برق.

Job Keywords:

د افغانستان برښنا شرکت - د کابل برښنا ریاست
This job is expired