دستیار راپور دهی مالی - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1164
Date Posted:Nov 21, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0163
Closing Date:Dec 5, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

اجرای وظایف ذیل را به عهده دارد .

Duties & Responsibilities:

 1. تطبیقات معاملات فی مابین نماینده گی های ولایتی و مرکز
 2. هماهنگی با نماینده گی های ولایتی و دریافت به هنگام راپور مالی ژورنال ماهوار ربعوار و سالانه
 3. همکاری با نماینده گی ها و هماهنگی در قسمت بررسی معاملات و اسناد تحریری موجود
 4. بررسی تشخیص و اصلاح ژورنال ها به تفکیک اسناد نوعیت معاملات و کودهای حسابی کاربردی در هماهنگی با نماینده گی های ولایتی و دیپارتمنت های مربوطه
 5. تهیه اسناد مطابق طرز العمل و مقررات مالی دافغانستان برشنا شرکت برای معاملات ثبت ناشده و اصلاح کردن اشتباهات در بخش ثبت معاملات محاسبوی
 6. بررسی معاملات پیش پرداخت و قابل پرداخت ها و حصول اطمینان از تکمیل شدن قسط های قراردادیان ولایات مربوط
 7. هماهنگی با نماینده گی های ولایتی و اگاهی دهی ولایات در قسمت طرزالعمل ها، اصلاحات و معاملات که جدیدا به سیستم داخل میشود
 8. همکاری در قسمت مطابقت دادن راپور های فی ما بین دیپارتمنت ها با توافق طرزالعمل کاری هر یک مدیریت ها
 9. هماهنگی با سایر مدیریت ها در قسمت تهیه یک راپور کامل و جامع که با اصول و طرزالعمل هر یک از بخش ها مطابقت کامل داشته باشد
 10. بررسی کاملیت جامعیت و طی مراحل اداری اسناد قابل ثبت در ژورنال های مربوطه
 11. استفاده درست و دقیق نرخ تبادله پول داخلی با ارز قرار نرخ د افغانستان بانک و تطبیق آن در معاملات فی مابین قراردادیان بین المللی
 12. ارائه گذارش کاری به موقع به مدیر مسئول و همکاری با مدیر در تهیه گذارش به مقامات مافوق
 13. تهیه و تایپ مکاتیب و سایر اسناد اداری خارجی و داخلی مربوط به این اداره
 14. پیروی از تمام مقررات و طرزالعمل های داخلی اداره د افغانستان برشنا شرکت
 15. اجرای سایر اوامر از امر مستقیم

Job Requirement:

لیسانس در رشته اداره و تجارت با دو سال تجربه کاری در بخش محاسبه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد

·        آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر

·        توانایی تکلم با زبان های محلی و بلدیت به زبان انگلیسی

·        مهارت مکالمه شفاهی و تحریری

·        طرز برخورد مناسب با اشخاص ذیربط

·        مسولیت پذیری و دقت کاری

·        صداقت و تعهد به مسئولیت های وظیفوی

·        توانایی مدیریت زمان

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired