عضو اداری

  DABS/KBD
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 1031
Date Posted:Oct 7, 2019
Reference:V A - 1398 - KBD - 01- 011
Closing Date:Oct 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

د دغه پُست لنډیز:

اداري مرستیال مؤظف دی ترڅو د اړوند څانګې مختلفي دندي سر ته ورسوي لکه ، د سندونو تنظیم کول، د کمپیوټر په مرسته د مکتوبونو، واړندیزونو، استعلامونو او نورو اړوند سندونو لیکنه، همدارنګه هغه دندي چې د اړوند څانګې د آمر لخوا ور سپارل کیږي سرته رسول دي.

توضیحات مختصر این پُست:

عضو اداری مؤظف است، تا وظایف مختلف اداری و دفتری دیپارتمنت مربوط را انجام دهد. از قبیل تهیه مکاتیب، سیستم فایل بندی، تیلفون و دفترداری، و بیشتر روی تایپ نمودن اسناد و مکاتیب و امورات اداری تمرکز خواهد نمود.

Skills Required:

Administrative

Skills Description:

نوري وړتیاوي:

1. د پښتو او دری ژبو په ګرامر (اِملا او انشاء) پوهیدل.

2. د ښه ویلو او اوریدلو وړتیا درلودل.

3. د کاري راپور د لیکلو وړتیا درلودل.

4. د کمپیوټر له پرګرامونوسره بلدیت درلودل.

5. په ملی او انګلیسی ژوبو د خبرو کولو وړتیا درلودل.

سایر مهارتها:

1. دانستن گرامر دری/پشتو، املأ و انشأ.

2. داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب.

3. توانایی نوشتن راپور های کاری.

4. اشنایی با برنامه های کمپیوتر.

5. توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

Duties & Responsibilities:

دندې او مسؤلیتونه:

1. د کابل برښنا ریاست اړوند څانګو ته د مکتوبونو استول او هم د هغه مکتوبونو ترلاسه کول، کوم چې اړوند څانګې پوري تړاو لري.

2. د کمپیوټر په مرسته د مکتوبونو، وړاندیزونو، استعلامونو، کاري راپور او نور د اړتیا وړسندونو لیکنه.

3. په خپل وخت د سندونو او مکتوبونو د لیږلو په برخه کې اطمینان حاصلول.

4. د دفتر د تجهیزاتو لکه د کاپی ماشین، کمپیوټر او نورو څخه ساتنه کول.

5. د اړتیا په صورت کې د فتر ټلیفون ته ځواب ورکول.

6. د اړوند څانګې له کار کوونکو سره د معلوماتو د راټولونې په برخه کې پوره همکاری کول.

7. په فایل کې د سندونو ځاې پر ځاې کول او له هغې څخه ساتنه.

8. د نورو ورکړل شوو دندو سرته رسول، کوم چې د مستقیم آمر لخوا ورته ور سپارل کیږي.

وظایف و مسؤلیتها:

1. دریافت، دسته بندی و توزیع مکاتیب ارسالی به مراجع مربوطه.

2. تهیه و ترتیب مکاتیب، پیشنهاد، استعلام، راپور کاری و سایر اسناد با استفاده از کمپیوتر.

3. حصول اطمینان از اینکه تمام اسناد و مکاتیب به موقع ارسال گردیده است.

4. حفظ و مراقبت لوازم و تجهیزات دفتری از قبیل به کار انداختن تجهیزات (ماشین فوتوکاپی، کمپیوتر و غیره).

5. پاسخ دادن به تیلفون ها، ارائه معلومات روزمره، دریافت پیام ها و تماس تیلفونی به مقصد مناسب.

6. دریافت، حفظ و نگهداری و تجدید فایل ها، فورمه ها، موجودی، وسایر اسناد.

7. همکاری در تهیه و جمع آوری معلومات برای کارکنان، فوتوکاپی و چاپ اسناد، توزیع و ارسال مکاتیب به کارکنان.

8. اجرای سایر وظایف که از جانب آمر مستقیم داده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لازمي زده کړي:

• کم تر کمه باید د څوار لسم ټولګې د برق او یا د اداري او منجمټ له څانګې څخه فارغ وي.

تحصیلات لازم:

• حد اقل فوق بکلوریا در رشته های برق و یا اداره و مجمنت.

This job is expired