عضو آمریت بهره برداری خط و تاسیسات بست ۵

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 343
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: همکاری و هماهنگی فعالیت های بهره برداری با ریاست بهره برداری خط آهن.


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    همکاری در بخش طرح پلان برای انتقالات از طریق خط آهن با رعایت نمودن ایمنی سیر حرکت قطارها، مصئونیت واگون های حامل بار.

2)    حصول اطمینان از تطبیق قوانین و مقررات امور بهره برداری و انتقالات در ایستگاه ها مسیرهای خطوط آهن.

3)    محاسبه و جمع آوری عواید خط آهن از بابت انتقال بار به خزانه دولت بطور شفاف و مطمین طبق قانون و مقررآت نافذه.

4)    همکاری در بخش تامین حرکت مصئون و بیخطر قطار ها در مسیر خط آهن و ایستگاه ها با رعایت نورم و ستندرد های قبول شده. با سایر کارمندان.

5)    همکاری در مسایل تخنیکی که باعث افزایش و یا کاهش سرعت فعالیت های بهره برداری می شوند.

وظایف مدیریتی:

1)    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.

2)    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.

3)    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

  این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1.     داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2.     تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx