عضو آمریت عواید بند قرغه - بست پنجم

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 2978
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-221
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

جمع آوری عواید از بخش های عوایدی بند قرغه مطابق پلان.

Duties & Responsibilities:

وظایف ومسوولیت ها :

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شد

2.     جمع آوری عواید از بخش های متخلف عوایدی

3.     ایجاد دفتر ثبت عواید و درج معلومات عوایدی جهت شفافیت

4.      هماهنگی با بخش های متخلف سکتوری خصوصی جهت تحقق پلان عوابدی در وقت معین

5.     هماهنگی و فراهم آوری تسهیلات به گروپ بررسی بخش مرکز به منظور حصول عواید و دریافت خلا ها

6.     نظارت از امور عوایدی سکتور خصوصی حسب موافقنامه و قرارداد ها

7.     حفظ و مراقبت اثاثیه و لوازم دفتر

8.     ایجاد فضای سالم کاری، نظم و دسپلین و فرآهم آوری تسهیلات کاری

9.     ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

10.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل

o      حد اقل لیسانس اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، حسابداری و به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ترجیح داده میشود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      به دارنده گان تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      داشتن مهارتهای مدیریتی ومسلکی

o      توانائی ومهارت درامور مالی

o      استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (ورد و اكسل)

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx