عضو آمریت عواید نواحی - بست پنجم

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 3424
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-220
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:8
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

پیشبرد امور اداری مربوط درچوکات قوانین، مقررات واصول اداری

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده

2.     پیشبرد اموراداری شامل وارده ،صادره ،حفظ ونگهداشت اسناد دردوسیه های مربوط.

3.     تحریر مکاتیب، پیشنهادات و استعلام­های مربوط ریاست ناحیه غرض ارسال به مراجع مربوطه.

4.     ترتیب دفاتر و دوسیه ها و فهرست بندی آن بطور منظم .

5.     همانگی با مدیریت های مربوطه، جمع آوری گذارش ها و توحید آن.

6.     ترتیب اجندا جلسات عوایدی و اطلاع دهی به مدیریت های مربوطه

7.     حفظ اسرار اداره، حفاظت از امکانات و دارایی اداره

8.     ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

9.     اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وخط مشی اداره سپرده میشود. 

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل :

o      حد اقل لیسانس اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، حسابداری و به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ترجیح داده میشود.

2.     تجارب لازمه: ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      به دارندگان تجربه کاری ارجحیت داده میشود

3.     مهارت های دیگر :( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) .

4.     مهارت و توانائی در ارتباطات .

5.     آشنائی با پروگرامهای کمپیوتر( ورد واکسل)

6.     تسلط به (به لسان های ملی و آشنائی به لسان انگلیسی).

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx