عضو آمریت مطالعات تخنیکی بست ۵

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 379
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Mechanical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: ارایه پلان ها در امور مربوط به مطالعات تخنیکی پروژه های زیربنایی و پروژه های خط آهن.

Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    ارایه پیشنهاد  های لازم جهت آغاز فعالیت های امور مطالعت تخنیکی پروژه های خط آهن.

2)    کنترول و نظارت از تطبیق پلان های اداره در رابطه به تحقیق و مطالعات تخنیکی و اقتصادی مسیر، ساختمان و زیربنا های خطوط آهن.

3)    موجود بودن دوامدار با تیم های مطالعات تخنیکی درساحه جهت مطالعات تخنیکی مورد ضرورت مسیر پروژه ها و زیربنا های خط آهن.

4)    تهیه وترتیب گزارش مطالعه تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم منطقوی پروژه های تحت پلان، درحال ساخت و تکمیل شده خط آهن.

5)    ترتیب پلان های کاری موثر داده شده جهت چگونگی انجام مطالعات تخنیکی و اقتصادی پروژه های خط آهن و هم چنان بهبود بخشیدن روند کاری آنها در صورت ضرورت.

6)    هماهنگی وگزارش دهی از چگونگی اجرای مطالعات تخنیکی و اقتصادی پروژه های خط آهن که توسط تیم های توظیف شده ساحوی انجام میپذیرد.

7)    گزارش مطالعه تأثیرات مثبت و منفی پروژه های خط آهن بالای رشد زراعت در ساحات که خط آهن از آنجا ها عبور میکند.

وظایف مدیریتی:

1)    تهیه و ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف اداره.

2)    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.

3)    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx