عضو خدمات مشتريان

  DABS/KBD
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1610
Date Posted:Jul 28, 2019
Reference:V A - 1398 - KBD - 03 - 007
Closing Date:Aug 10, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:3
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

متصدی این پست مسئولیت فراهم سازی خدماتی ، رهنمایی درست ، قناعت دادن مشتریان ، رسیده گی و حل مشکلات شان را بر عهده دارد.


Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤلیت ها :

• رهنمایی درست برای مشترکین برق که به مدیریت خدمات مشتریان مراجعه مینمایند.

• توزیع فورمه های مربوط به مشترکین جهت اجراات بعدی.

• دریافت دوباره فورمه ها بعد از طی مراحل در ساحه و اجراات بعدی طبق نظر ارائه شده در فورمه و منظوری مقامات صالحه

• ضمیمه نمودن اسناد مورد ضرورت مانند تذکره، قباله با فورمه .

• صدور تعرفه برای مشتریان .

• حل مشکل مربوط بل.

• چاپ نمودن بل مثنی.

• اصلاح اسم ، تغیر اسم ، و دیگر تعدیلات لازم.

• دریافت مکاتیب وارده ، استعلام ها ، پیشنهادات و همچنان ترتیب و صدور آن و راجستر نمودن در کتاب مخصوص

• ترتیب حواله جات جهت دریافت اجناس مور ضرورت.

• توزیع میتر.

• دیگر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود.


Job Requirement:

تحصیلات لازم:

لیسانس علوم اجتماعی و یا اقتصاد.سایر مهارتها:

• جلب رضایت مشترکین برق و برخودر نیک با آنان.

• دانستن طرزالعمل، سلوک و روش های اداری.

• بلدیت به فایل نمودن اسنادها، مکاتیب و استفاده از وسایل و تجهیزات دفتر به شیوه درست.

• توانائی استفاده از نرم افزار و سخت افزار کمپیوتر و تجهیزات اداری حمتی است.

• دانستن و پیروی نمودن از هدایات شفاهی و کتبی آمر ذیصلاح طبق قانون.

• تنظیم، هماهنگی و تکمیل و ظایف به وقت و زمان آن.

• توانائی اجرای کار در یک تیم و نائل شدن به اهداف مشترک.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired