عضو کمیته تخنیکی معادن – بخش تخنیکی (جیلوجی/معدن)

  وزارت معادن وپترولیم
Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 420
Date Posted:Jul 31, 2019
Reference:mtc
Closing Date:Sep 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:10 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت معادن وپترولیم :

Founded:  

کمیته تخنیکی معادن 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمیته تخنیکی معادن را بر اساس احکام قانون معادن ایجاد می‌نماید. کمیته تخنیکی معادن منحیث کمیته/نهاد مستقل با وزارت معادن وپترولیم و سایر نهادهای ذیدخل در قسمت ارزیابی، مدیریت و طی مراحل فعالیت‌های معدنکاری در افغانستان همکاری می‌نماید. بر اساس قانون معادن، این کمیته مکلف به اراِئه پیشنهادات و ارزیابی تصامیم در بخش معادن می‌باشد.


پیش‌زمینه

کمیته تخنیکی معادن شامل پنج عضو انتصابی بوده که از بخش‌های حقوقی، مالی، و اکتشاف، جیولوجی و معدنکاری استخدام می‌گردند. اعضای کمیته تخنیکی معادن با داشتن تخصص و تجارب تخنیکی پیشنهادات جامع تخنیکی خویش را در رابطه به وظایف و فعالیت‌های کمیته تخنیکی معادن ارائه می‌نمایند

Job Summary:

شرح وظیفه

عضو کمیته تخنیکی معادن با سایر اعضای کمیته، وزارت معادن و پترولیم و سایر نهادهای مربوط همکاری­­ لازمه را با استفاده از توانایی­ها و تجارب تخنیکی، جیولوجی/معدنکاری خویش در رابطه به بررسی، ارزیابی و ارایه مشوره بر مطالعات امکان‌سنجی، پیشنهاددات معدنکاری، پروگرام­های اکتشافی، برنامۀ کاری نظر به احکام معادن مقیاس کوچک و بزرگ و اعلان ساحات معدنکاری انجام دهد. برعلاوه وی مکلف به ارایه پیشنهادات در رابطه به پالیسی­های صادرات معادن می­باشد. عضو متذکره هم­چنان مکلف به ارزیابی پیشنهادات داوطلبی می­باشد. 

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسؤولیت‌های وظیفوی

وظایف و مکلفیت ها:

1-     اشتراک منظم و سهم فعال در جلسات کمیته تخنیکی معادن یا در صورتیکه توسط رئیس مربوطه اشتراک وی در جلسات ضروری تلقی گردد.

2-     مرور اسناد ( قراردادها، استراتیژی‌های مشخص سکتور معادن و پالیسی‌ها ) مربوط به سکتور صنایع استخراجی غرض تاییدی کمیته تخنیکی معادن در مطابقت با فرامین کمیته و اهداف پالیسی‌های وزارت معادن و پترولیم.

3-      بررسی و ارایه پیشنهادات در رابطه به منظوری یاداشت‌ها، پالیسی‌های تهیه شده و یا در حال ترتیب توسط وزارت به کمیته تخنیکی معادن.

4-      بررسی و تسهیل روند ارزیابی و منظوری طرزالعمل‌های جوازدهی که در مرحله تسوید قرار داشته و یا مسوده آن توسط دیپارتمنت مربوطه ترتیب داده خواهد شد. عضو کمیته همچنان مسؤولیت تهیه و ترتیب و ارایه پیشنهادات در مورد طرزالعمل جوازدهی را به کمیته تخنیکی معادن، دیپارتمنت مربوطه بعهده داشته و از تطابق احکام آن با قوانین و مقررات کشور اطمینان حاصل نماید.

5-     ارزیابی پروسه دواطلبی قراردادهای معدنکاری و اعطای جوازهای معدنکاری برای حصول اطمینان از اینکه تمام پروسه در مطابت با قوانین، مقررات، طرزالعمل‌ها و معیارهای پذیرفته شده تخنیکی انجام یافته است.

6-      اعضای کمیته تخنیکی معادن صورت جمعی (بالآخص مشاور تخنیکی) ارزیابی و پیشنهادات خود را در موارد تخنیک برای کمیته تخنیکی معادن در رابطه به تعلیق ( جواز های تعلیق شده و در حال تعلیق ) و لغو جواز های اکتشافی و بهره برداری معادن ارائه می دارند.

7-      همکاری با کمیته تخنیکی معادن در زمینه مدیریت قراردادهای معدنکاری، ارایه مشوره‌های لازم در مطابقت با قوانین نافذ افغانستان. عضو کمیته متعهد به انجام مکلفیت‌های کمیته در رابطه به اعلان و لغو ساحات معدنکاری به مقیاس بزرگ و کوچک و مناطق ممنوعه می‌باشد. همچنان عضو کمیته متعهد به سهم‌گیری یا همکاری با نهادهای ذیدخل در قسمت ترتیب پالیسی‌های ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی و استراتیژی‌های مرتبط به سکتور صنایع استخراجی می‌باشد.

8-       بررسی و ارائه پیشنهادات به کمیته تخنیکی معادن یا دیپارتمنت‌های مربوطه وزارت معادن و پترولیم در رابطه به تجزیه و تحلیل اثرات، مطالعات امکان‌سنجی، مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی و سایر مطالعات که احتمالا تحت مطالعات تخنیکی و معدنکاری پیشنهاد می‌شوند، می‌باشد.

9-      بررسی و ارزیابی درخواستی‌ها برای اعطای جواز معدنکاری به مقیاس کوچک و بزرگ و ارائه نظریات لازم در رابطه به شرایط برنامۀ‌ کاری به مقیاس کوچک و بزرگ.

10- اعضای کمیته تخنیکی معادن به‌صورت جمعی ( مخصوصاً مشاور تخنیکی) بالای موارد تخنیکی تمرکز نموده و مشوره‌های لازم را در رابطه به رویالتی، ارزیابی اثرات و ارزش افزوده شده به عواید دولت مطابق قوانین حاکم افغانستان ارایه می‌نماید.

11- بررسی قراردادهای معدنکاری و ارائه نظریات در روشنای قانون معادن و سایر قوانین افغانستان در رابطه به قراردادهای معدنکاری، به دیپارتمنت مدیریت قراردادهای وزارت و یا سایر نهاد مشخص شده توسط قانون.

12- ارایه نظریات در رابطه به استفاده زیربناهای موجود در سکتور صنایع استخراجی. 

Job Requirement:

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد هفتم قانون معادن با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

1-        داشتن سند تحصیلی حداقل ماستری در یکی از رشته های: جیولوجی، جیوتخنیک، معادن ویا داشتن سند معادل آن و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود. 

2-        داشتن حد اقل 10 سال تجربه کاری مرتبط.

3-        آشنایی با معیارهای بین‌المللی مربوط سکتور معادن و هایدروکاربن‌ها.

4-        داشتن مهارت‌های لازم در بخش مدیریت و ارتباطات.

5-        حداقل سن 30 سالگی را تکمیل نموده باشد.

6-        آشنایی کامل به زبان‌های دری/پشتو و انگلیسی. برای اتباع خارجی آشنایی با زبان انگلیسی حتمی بوده ولی آشنایی با زبان‌های ملی حتمی نمی‌باشد.

7-        داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 


مهارت های لازم:

1-     مهارت و توانایی­های لازم برای بررسی اسناد تخنیکی و تهیه پیشنهادات تخنیکی.

2-     تشخیص مشکلات تخنیکی در رابطه به پلان‌گذاری، طرزالعمل‌ها و بررسی راه­حل­های متناسب به آن.

3-     بررسی پروژه­های پیشنهاد شده در مطابقت با مواد قانون معادن.

4-     توانایی کاری در محیط­های مختلف کاری.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired