عضو لین ولتاژ بلند - سروبی

 
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 400
Date Posted:Jun 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0055
Closing Date:Jul 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکور به حیث کارکن میخانیک مسلکی غرض ترمیمات تمام عوارض و مشکلات برق در بخش مربوطه اجرای وظیفه مینماید.


Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

 اګاه بودن از تمام وسایل محافظوی.

   داشتن مهارت در لسان های دری ، ‍پشتو ، اردو و انګلسی.

    درک اصول و قوانین.

توانای پیشبرد درست امورات در ساحه تحت مسولیت .

 دارابودن روحیه اطاعت از اوامر امرین در خصوص اجرای وظایف.

توانای بر خورد معقول باحالات مغشوش اثتثنایی.

داشتن صحت کامل – شکیبای – اطاعت و توانایی های فزیکی

Duties & Responsibilities:

تمدید و ترمیم لین های هوایی 110 – 220 – 20 - 10 کیلو ولـت و لین

ترمیم لین های هوایی در سب ستیشن های فابریکات سه گانه

ترمیم و تمدید انسلیتر در لین های هوایی

ترمیم و تمدید پایهای فلزی ، سمنتی و چوبی

رفع نمودن عوارضات تخنیکی یومیه به اساس ضرورت

علاوه از کار اصلی عملی کار در سب ستیشن های سه گانه

مسول حفظ و نگهداری وسایل و سامان الات برقی جهت صحت و سالم بودن انها.

اطاعت پذیری و انجام اوامر به وقت و زمان ان.

اجرای تمام وظایف محوله به حسن صورت

اجرای سایر و ظایف در وقت ضرورت


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

فوق بکلوریا در رشته برق به کسانیکه دربخش مربوطه تجربه کاری دارند اولویت داده میشود

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .

Job Keywords:

عضو لین ولتاژ بلند - سروبی
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc