عضو مدیریت بررسی ریاست عواید بست 5

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1908
Date Posted:Nov 30, 2019
Reference:km-hr-159
Closing Date:Dec 5, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:4
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

بررسی منابع عوایدی ریاست عواید و مطابقت آن با مقررات، طرزالعمل ها و لوایح مربوطه.

Duties & Responsibilities:

1.     طرح وترتیب پلان های توسعوی درمطابقت به پلان شهری شاروالی کابل غرض تحقق مراقبت وتطبیق برنامه های ساختمانی و توسعه شهری

2.     بررسی از کارت های ثبت کرایه جایدادهای دولتی.

3.     دریافت جایدادهای دولتی که تا به حال به کرایه داده نشده.

4.     بررسی از گروپ های قیمت گذاری (صفایی) (جوازصنفی) و لوحه های اشتهاری وغیره.

5.     پاسخ مکاتیب واصله و ارائیه پیشنهاد عنوانی مقام شاروالی.

6.     بررسی از دفاتر ثبت صفایی، جواز صنفی، لوایح اشتهار و کرایه جات.

7.     توحید گزارشات واصله.

8.     ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط.

9.     اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وخط مشی اداره سپرده میشود . 

Job Requirement:

.1 حداقل درجه تحصیل

o      داشتن حداقل درجه لیسانس در رشته های افتصاد، اداره و تجارت (به دارنده گان درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود).

 .2تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه)

o       به کسانی که دارای تجربه کاری مرتبط باشند ارجحیت داده می شود.

 .3مهارت های دیگر (كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره)

o       داشتن مهارتهای مدیریتی ومسلکی

o      بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد و اکسل).

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form.xlsx