عضو مدیریت دستگاه ها ( انجنیر برق) - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 889
Date Posted:Mar 25, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/99-0262
Closing Date:Apr 3, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

*دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.

*بلدیت کامل به پروگرام های آفیس و اتوکد 

*تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.

*توانایی افهام و تفهیم به زبانهای ، پښتو ، انگلیسی و دری.


Duties & Responsibilities:

·  تطبیق و نظارت از پلان های تولید برای دستگاه های تولید برق آبی بطور, ماهوار و سالانه

·  تطبیق و نظارت از پلان های ترمیماتی دستگاه تولیدی برق آبی (جاریه ، وسطی ، اساسی)

· جمع آوری و ترتیب پلان های ترمیماتی و تولیدی پیشبینی شده برای دستگاه های تولیدی برق آبی از واحدهای مربوطه

· بررسی وضعیت دستگاه های تولید برق آبی (بخش های برق ( , دریافت راه حل برای آن در صورت موجودیت مشکلات تخنیکی

· اخذ گزارش و مراقبت از فعالیت روزمره دستگاه های تولیدی برق آبی

· پیشبرد موارد ارسالی از طریق واحدها جهت تهیه سامان آلات اضافی (spare parts) مورد نیاز برای دستگاه های تولید برق آبی

·اشتراک و اخذ کزارشات از ترمیمات عادی واساسی دستگاه ها (پلانی و یا غیرپلانی) با درنظرداشت امکانات

· پیشبرد وانسجام امورات اداری وتخنیکی دفتر ، اگاهی کامل از مشکلات تخنیکی و همچنان سعی و تلاش جهت حل آن در دستگاه های آبی

· ارایه گزارشات از وضعیت تخنیکی دستگاه ها ، به آمر مستقیم

· در صورت نیاز دیزاین و برآورد بخش مرتبط دستگاه های آبی

·  رعایت اصول دفتر و همچنان تخنیک بیخطر در اوقات اجرای وظایف

·  ترتیب پلان کاری و همچنان تطبیق آن به وقت و زمان

·  ترتیب نمودن اجراات کاری خویش به شکل هفته وار ، ماهوار ، ربعوار و سالانه

·  طبق اصول پیشبرد سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمرین هدایت داده میشود.

·  اجرای تمام امورات به شکل صادقانه در اوقات کاری


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس و یا ماستر در رشته انجنیری برق با سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired