عضو مدیریت دستگاه ها ( انجنیر برق) - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 745
Date Posted:Mar 25, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/99-0262
Closing Date:Apr 3, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

*دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.

*بلدیت کامل به پروگرام های آفیس و اتوکد 

*تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.

*توانایی افهام و تفهیم به زبانهای ، پښتو ، انگلیسی و دری.


Duties & Responsibilities:

·  تطبیق و نظارت از پلان های تولید برای دستگاه های تولید برق آبی بطور, ماهوار و سالانه

·  تطبیق و نظارت از پلان های ترمیماتی دستگاه تولیدی برق آبی (جاریه ، وسطی ، اساسی)

· جمع آوری و ترتیب پلان های ترمیماتی و تولیدی پیشبینی شده برای دستگاه های تولیدی برق آبی از واحدهای مربوطه

· بررسی وضعیت دستگاه های تولید برق آبی (بخش های برق ( , دریافت راه حل برای آن در صورت موجودیت مشکلات تخنیکی

· اخذ گزارش و مراقبت از فعالیت روزمره دستگاه های تولیدی برق آبی

· پیشبرد موارد ارسالی از طریق واحدها جهت تهیه سامان آلات اضافی (spare parts) مورد نیاز برای دستگاه های تولید برق آبی

·اشتراک و اخذ کزارشات از ترمیمات عادی واساسی دستگاه ها (پلانی و یا غیرپلانی) با درنظرداشت امکانات

· پیشبرد وانسجام امورات اداری وتخنیکی دفتر ، اگاهی کامل از مشکلات تخنیکی و همچنان سعی و تلاش جهت حل آن در دستگاه های آبی

· ارایه گزارشات از وضعیت تخنیکی دستگاه ها ، به آمر مستقیم

· در صورت نیاز دیزاین و برآورد بخش مرتبط دستگاه های آبی

·  رعایت اصول دفتر و همچنان تخنیک بیخطر در اوقات اجرای وظایف

·  ترتیب پلان کاری و همچنان تطبیق آن به وقت و زمان

·  ترتیب نمودن اجراات کاری خویش به شکل هفته وار ، ماهوار ، ربعوار و سالانه

·  طبق اصول پیشبرد سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمرین هدایت داده میشود.

·  اجرای تمام امورات به شکل صادقانه در اوقات کاری


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس و یا ماستر در رشته انجنیری برق با سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

عضو مدیریت دستگاه ها ( انجنیر برق) - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

 http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/3E72D474-9B01-4891-9972-C3068129FCB7

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.