عضو مدیریت عمومی انسجام وکلای گذر بست 5 ریاست انسجام امور مردمی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 851
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:km-hr-168
Closing Date:Dec 7, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

1.   اشتراک فعال در جلسات وکلای گذر در هماهنگی با آمر انسجام وکلای گذر.

Skills Required:

Custom Expert

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.   ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوط در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2.   پیگیری وتعقیب هدایت های آمر انسجام وگلای گذر.

3.   سهم گیری فعال در تدویر برنامه های آگاهی دهی با وکلای گذر .

4.   سهم گیری در امور نظارت از اجراات وکلای گذر..

5.   اشتراک فعال در جلسات وکلای گذر در هماهنگی با آمر انسجام وکلای گذر.

6.   ارایه پیشنهادات به آمر انسجام وکلای گذر به منظور پیشبرد بهتر امور.

7.   سهم گیری در استماع شکایات مردم از وکلای گذر و شریک سازی محتوی شکایات به آمر انسجام وکلای گذر.

8.   ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و حین ضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

9.   اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.      درجه تحصیل: حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های حقوق ، ادبیات ، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناسی، اداره و پالیسی عامه وسایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

  1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      به کسانی که دارای تجربه کاری مرتبط باشند ارجحیت داده می شود.

  1.    مهارت های دیگر (كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره)

o      مهارت و توانائی در ارتباطات .

o      آشنائی با پروگرامهای کمپیوتر( ورد واکسل)

o      بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛

Job Keywords:

km

Submission Guideline:

قابل ذکر است که اسناد تحصیلی شما باید تایید شده وزارت محترم تحصلات عالی باشد و همچنان در صورت داشتن سابقه کاری تصدیق تجارب کاری خویش را ذریعه فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد بشکل جداگانه ضم فورم ارائیه شده توسط این اداره (بدون تغیر نوعیت فایل) به ایمیل آدرس (kmhrvacancies@gmail.com) قبل از تاریخ مسدود شدن اعلان با ذکر کود اعلان بست در خلص مطلب (Subject) ارسال بدارید و لطفا از ضمیمه ساختن CV شخصی ، تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.


باید تذکر داد مسولیت درج هرگونه معلومات اشتباه در فورم که باعث عدم شارت لست شدن کاندید در بست مورد نظر گردد بدوش این اداره نخواهد بود و به کاندیدان واجد شرایط بعدا تماس حاصل خواهد گردید.

Submission Email:

  kmhrvacancies@gmail.com

Attachments:

KM_V_Application form.xlsx