عضو مدیریت عمومی جذب سرمایه گذاری نواحی - بست پنجم

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1874
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-218
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:7
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری برای سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی سکتور خصوصی، زمینه سازی برای اشتغال زائی، مانع شدن از فرار سرمایه، ارایه خدمات عامه بهتر و بلند بردن سطح عواید شاروالی کابل.

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛

2.     ثبت و صدور مکاتیب بخش های مربوطه ریاست جذب سرمایه ها و ادارت و شعبات داخلی ؛

3.     دریافت و ثبت تمامی مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر اسناد رسمی که عنوانی ریاست جذب سرمایه ها مواصلت می ورزد؛

4.     مطالعه مکاتیب، پیشنهاد ها، استعلام ها و سایر اسناد رسمی و ارجاع به بخش های مربوطه جهت اجراآت بعد از هدایت رئیس مربوطه؛

5.     تکثیر احکام، فرامین و مصوبات،از طرف مقام شاروالی کابل ویا دیگر ادارات دولتی به شعبات مربوطه؛

6.     تنظیم سیستم فایلنگ به منظور حفظ و نگهداشت اسناد جهت دسترسی به موقع و آسان به معلومات

7.     ارایه گزارش کاری ماهوار، ربعوار، سالانه و حین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوط؛

8.     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل :

o      حد اقل لیسانس اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، حسابداری و به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ترجیح داده میشود.

2.     تجارب لازمه: ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      به دارندگان تجربه کاری ارجحیت داده میشود

3.     مهارت های دیگر :( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) .

o      مهارت و توانائی در ارتباطات .

o      توانائی پلانگذاری وارتباطات و آشنائی با پروگرامهای کمپیوتر( ورد واکسل)

o      تسلط به (به لسان های ملی وآشنائی به لسان انگلیسی).

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx