عضو مدیریت عمومی جمع آوری محصول صفایی نواحی - بست پنجم

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 9130
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-219
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:28
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

سازماندهی و تنظیم امور جمع آوری محصول صفایی جایدادهای دولتی ، مختلط ،تجارتی ، شخصی ،خودسر وکوهی مطابق به قانون ،مقررات ولوایح منظورشده . 

Duties & Responsibilities:

مسولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده

2.     توزیع فورمه های محصول صفایی جاید ادهای پلانی وغیر پلانی برای مالکین جایدادهای متنوع غرض حصول محصول شهری و تهجائی.

3.     ثبت فورمه های قیمت گذاری وثبت ومعامله آویزهای بانکی ازدرک محصول شهری به دفاترمربوط غرض انسجام اموراداری

4.     تحصیل محصول شهری وقیمت کتابچه آن ازمالکین طبق قانون ،مقررات ولوایح منظورشده .

5.     نقل دفاترتحصیل صفایی برای سال جدید برای حصول محصول درمطابقت به آن.

6.     ترتیب وتوزیع کتابچه های محصول صفایی برای ملکیت ها غرض ثبت اندازه محصول شهری و تحویلی به بانک.

7.     ترتیب دفاتر آویزهای بانکی ، محصول شهری غرض ثبت جایدادها طبق نظرانجینران قیمت گذاری وتحصیل محصول صفایی.

8.     ترتیب گزارشات جمع آوری محصول شهری برویت دفاتر و آویزهای بانکی و ارائه آن به آمرعواید جهت اتخاذ تصمیم.

9.     ارائه مشوره های سودمند و مؤثر به اداره مربوط غرض رفع مشکلات وظیفوی وبهبود درتحصیل محصول صفایی.

10.  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

11.  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل :

o      داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های مدیریت عمومی، اقتصاد ، مدیریت مالی و حسابی و به دارنده گان تحصیلات بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود .

2.     تجارب لازمه: ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      به دارندگان تجربه کاری ارجحیت داده میشود

3.     مهارت های دیگر :( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) .

o      توانائی مفاهمه و ارتباطات را داشته باشد.

o      تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور.

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد، اکسل)

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx