عضو مدیریت عمومی تحصیل عواید لوحه ها نواحی - بست پنجم

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1913
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-216
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:6
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

جمع آوری و تحصیل به موقع عواید.

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان کاری مربوط درمطابقت به پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف از قبل پیش بینی شده.

2.     وارده ، صادره ، حفظ و نگهداشت اسناد دردوسیه های مربوط.

3.     تحریر مکاتیب ، پیشنهادات و استعلام­های مربوط ریاست ناحیه غرض ارسال به مراجع مربوطه.

4.     حصول اطمینان از تطبیق پلان عوایدی

5.     ارایه مشوره های سودمند جهت دریافت چشمه های جدید عوایدی از بابت لوحه ها، بلبورد ها و ساینبورد ها

6.     پیگیری از حصول عواید باقیات و طلبات گذشته

7.     حصول اطمینان اجراات به موقع و جمع آوری و تحصیل به موقع عواید.

8.     ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

9.     اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح درمطابقت به قانون ،مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:


1.     درجه تحصیل :

o      داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های مدیریت عمومی، اقتصاد ، مدیریت مالی و حسابی و به دارنده گان تحصیلات بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود .

2.     تجارب لازمه: ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      به دارندگان تجربه کاری ارجحیت داده میشود

3.     مهارت های دیگر :( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) .

o      توانائی مفاهمه و ارتباطات را داشته باشد.

o      تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور.

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد، اکسل).

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx