عضو مدیریت عمومی توزیع جواز اصناف نواحی - بست پنجم

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 3894
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-217
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:18
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

توزیع جواز برای اصناف مطابق به قانون ،مقررات ولوایح منظورشده

Duties & Responsibilities:

مسولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛

2.     توزیع جواز برای اصناف مطابق به لایحه منظورشده غرض تداوم وفعالیت صنفی شان.

3.     تهیه راپورعواید برویت دفاترثبت جوازهای توزیع شده وآویزهای واصله بانکی به مراجع مربوط غرض اجراات شان.

4.     ترتیب سند تحویلی قیمت جوازفعالیت برای اصناف غرض تحویل بحساب بانکی شاروالی واخذ آویزبرای ثبت بدفترمربوط.

5.     تهیه دفاترمعلوماتی ، ثبت آویزهای بانکی ، دفاتراحصائیه اصناف ساحه مربوطه غرض ثبت کلیه اسناد مربوط به جوازاصناف.

6.     کنترول ساحوی دکاکین به منظورحصول اطمینان ازداشتن جواز صنفی.

7.     وارده و صادره مکاتیب ، پیشنهادات ، استعلام ها

8.     ایجاد سیستم دیتابیس الکترونیکی جوازهای توزیع شده و ثبت اصناف وترتیب گزارشات ماهوار فعالیت های جوازصنفی وارسال آن به مراجع ذیربط.

9.     ارائه پیشنهادات برای تهیه وحواله اسناد قیمت دار غرض توزیع برای اصناف .

10.  ارائه مشوره های سودمند و مؤثر به اداره مربوط غرض رفع مشکلات وظیفوی وبهبود درتوزیع جوازاصناف.

11.  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

12.  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:


1.     درجه تحصیل :

o      داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های مدیریت عمومی، اقتصاد ، مدیریت مالی و حسابی و به دارنده گان تحصیلات بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود .

2.     تجارب لازمه: ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      به دارندگان تجربه کاری ارجحیت داده میشود

3.     مهارت های دیگر :( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) .

o      توانائی مفاهمه و ارتباطات را داشته باشد.

o      تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور.

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر( ورد، اکسل)

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx