عضو مدیریت خدمات مشورتی وغیر مشورتی - مرکز

  DABS
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 637
Date Posted:Nov 2, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0144
Closing Date:Nov 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

 همکاری در طی مراحل پروسه های تدارکاتی خدمات غیر مشورتی و مدیریت خریداری های پرچون خدمات مشورتی اداره مربوطه مطابق احکام قانون ، طرزالعمل و متحد المال های تدارکاتی و سایر اسناد نافذه.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        آشنایی با قوانین ،مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امور تدارکات

·        بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی ( دری و پیشتو ) و آشنایی با زبان انگلیسی .

·        مهارت با پروگرام های کمپیوتر ( ورد ،اکسل ، پاورپاینت و اکسس ) 

Duties & Responsibilities:

: ترتیب پلان کاری ماهوار ،ربعوارو سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده :

2: ترتیب و تنظیم اسناد خریداری خدمات غیر مشورتی بعد از منظوری پروسه های تدارکاتی الی عقد قرارداد

3: ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های خدمات غیر مشورتی جهت تسریع روند تدارکات اداره مربوطه

4: ارسال اسناد نرخگیری انواع نیازمندیهای اداره به داوطلبان جهت دریافت نرخ مناسب از بازار

5: آماده سازی اسناد پروسه های تدارکاتی خدمات غیر مشورتی با همکاری مدیریت مربوطه و ترتیب جدول مقایسه نرخ ها

6: ترتیب و تنظیم دیتابیس اسناد تدارکاتی اداره و شرکت های اشتراک کننده در داوطلبی

7: ترتیبت و تنظیم فورم های م (2) و (3) جهت تسریع روند خریداری اداره مربوطه

8:ترتیب و تنظیم و نگهداشت درست درخواست های نرخدهی و ارایه نرخ ها در زمان معینه

9: ارایه گزارش اجراات کاری به عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی طور هفته وار ، ماهوار و ربعوار و سالانه

10: اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حد اقل لیسانس در رشته های اداره عامه ،اداره و تجارت و اقتصاد با سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد 

Job Keywords:

عضو مدیریت خدمات مشورتی وغیر مشورتی - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,


Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.


You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;


Link for online Applyhttp://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/C8950926-6A26-4999-8D00-E26FB48DCB6BDABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc