عضو مدیریت ریلی - غزنی برشنا

 
Bachelor's Degree   Ghazni, Afghanistan Full Time 396
Date Posted:Nov 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0168
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست وظیفه پیشبرد امورات محافظت ریلی غزنی را بر عهده دارد .

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        مهارت مکالمه شفاهی و تحریری و طرز برخورد مناسب با همکاران خویش .

·        توانایی تکلم با زبان های محلی کشور .

·        حس مسؤلیت پذیری و دقت کاری .

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری .

Duties & Responsibilities:

 

چک وکنترول ریلی های محافظوی و سیستمهای اتوماتیک فابریکات برق و سب ستیشن ها.

چک سرکت دومی ریلی های محافظوی.

رفع عوارض سیستم های محافظوی.

چک ریلی های محافظوی بعد از قطع دوره شارتی.

بر رسی از فعالیت سیستم های محافظوی در ستیشن ها و سب ستیشن ها.

مطالعه سیستم های محافظوی پروژه های جدید.

7- سیتننگ (setting) ریلی های ستیشن ها و سب ستیشن ها طبق محاسبه.

8- جمع آوری ارقام سیتنگ ریلی های استیشن های

9- نظارت از انستالیشن در پروژهای جدید (در بخشهای محافظوی).

10- اشتراک در پروسه های تست و کمیشننگ تجهیزات برقی و سیستم های محافظوی.

11- درج اجراات در ژورنال های مخصوص ستیشن ها و سب ستیشن ها.

Job Location:

Afghanistan, Ghazni

Qualifications:

لیسانس در رشته برق با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

عضو مدیریت ریلی - غزنی برشنا

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link


 Link for online Apply


OnlineApplicationFrom


http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/9C9F7FF0-73B3-4692-BD01-3C7D597DDDAA

 

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.