عضو مدیریت سروی و دیزاین لین های انتقالی - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 633
Date Posted:Dec 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0169
Closing Date:Dec 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

مدیریت سروی ودیزاین لین های انتقال نظربه ضرورت سروی ، دیزاین ، مطالعات امکان پذیری وترتیب مشخصات تخنیکی برای لین انتقال.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·      آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر .

·        مهارت مکالمه شفاهی و عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین

·        توانایی تکلم با زبان های ملی و انگلیسی

·        حس مسولیت پذیری و دقت کاری

Duties & Responsibilities:

1– سروی لین های انتقالی ولتاژ بلند در مرکز وولایات توسط GPS باهماهنگی ادارات زیربط

2 – طرح ودیزاین مسیرلین های انتقالی ولتاژ بلند توسط پروگرام AUTO CAD

3 – مطالعات محیط زیست جهت تعین مسیر لین های انتقالی ولتاژ بلند در مرکزوولایات

4 – محاسبات تخنیکی واقتصادی لین های انتقالی ولتاژ بلند توسط سافت ویر ETAP

5 – مودل نمودن شبکه های ولتاژبلند ومتوسط توسط سافتویر ETAP

6 – مطالعات شبکه های ولتاژبلند ومتوسط توسط سافتویر ETAP

7- پلان وپروفایل (Plan and Profile) مسیر لین توسط پروگرام P LS-CADD

8- محاسبات سگ (Sag) لین توسط پروگرام P LS-CADD

9- انتخاب اسپن (Span) توسط پروگرام PL S-CADD

10– ترتیب نمودن BOQ برای لین های ولتاژ بلند که سروی آن صورت گرفته است

11 – ترتیب نمودن تمام اسناد تخنیکی برای لین های انتقال ولتاژبلند 

12 – ترتیب مشخصات تخنیکی

13 – اجرای سایر وظایف محوله از طرف آمر مستقیم

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل لیسانس در رشته برق با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

عضو مدیریت سروی و دیزاین لین های انتقالی - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link


 Link for online Apply


OnlineApplicationForm


 http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/70087D6A-4EBD-48AB-8D65-F94EB8C79150

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.