عضو مدیریت سروی و دیزاین لین های انتقالی - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1054
Date Posted:Dec 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0169
Closing Date:Dec 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

مدیریت سروی ودیزاین لین های انتقال نظربه ضرورت سروی ، دیزاین ، مطالعات امکان پذیری وترتیب مشخصات تخنیکی برای لین انتقال.

Duties & Responsibilities:

1– سروی لین های انتقالی ولتاژ بلند در مرکز وولایات توسط GPS باهماهنگی ادارات زیربط

2 – طرح ودیزاین مسیرلین های انتقالی ولتاژ بلند توسط پروگرام AUTO CAD

3 – مطالعات محیط زیست جهت تعین مسیر لین های انتقالی ولتاژ بلند در مرکزوولایات

4 – محاسبات تخنیکی واقتصادی لین های انتقالی ولتاژ بلند توسط سافت ویر ETAP

5 – مودل نمودن شبکه های ولتاژبلند ومتوسط توسط سافتویر ETAP

6 – مطالعات شبکه های ولتاژبلند ومتوسط توسط سافتویر ETAP

7- پلان وپروفایل (Plan and Profile) مسیر لین توسط پروگرام P LS-CADD

8- محاسبات سگ (Sag) لین توسط پروگرام P LS-CADD

9- انتخاب اسپن (Span) توسط پروگرام PL S-CADD

10– ترتیب نمودن BOQ برای لین های ولتاژ بلند که سروی آن صورت گرفته است

11 – ترتیب نمودن تمام اسناد تخنیکی برای لین های انتقال ولتاژبلند 

12 – ترتیب مشخصات تخنیکی

13 – اجرای سایر وظایف محوله از طرف آمر مستقیم

Job Requirement:

حدی اقل لیسانس در رشته برق با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·      آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر .

·        مهارت مکالمه شفاهی و عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین

·        توانایی تکلم با زبان های ملی و انگلیسی

·        حس مسولیت پذیری و دقت کاری

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired