عضو مدیریت تحویلخانه

 
Diploma   Afghanistan, Kabul Full Time 1344
Date Posted:Sep 12, 2022
Reference:VA-DABS-HQs/14-0088
Closing Date:Sep 26, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:General,Business Administration ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکور به حیث کارمند تحویلخانه های محاسبه جنسی مدیریت مالی وحسابی ریاست محترم حوزه تولید برق - سروبی اجرای وظیفه مینماید.


Duties & Responsibilities:

1.       معامله اسنادهای وارده خریداری وغیره به چک وارده جنسی.

2.       ثبت ومعامله اسناد-خرچ معتمدین فابریکات سه گانه مرکز حوزه ومدیریت لین ولتاژبلند به چک صادره.

3.       مراقبت ازامورات تحویلخانه ها.

4.       مسوول حفظ ونگهداری وسایل وسامان الات مربوطه.

5.       حفظ اسرار اداره درهمه حالات.

6.       پیشبرد امور یومیه درچارچوب ارزش های ایمانی و وجدانی غرض حصول اهداف مشخص.

7.       اجرای تمام وظایف محوله به حسن صورت.

8.       اجرای سایر وظایف دروقت ضرورت. 

Job Requirement:

 

·        فوق بکلوریا در رشته های عمومی یا اداره و منجمنت

·        با داشتن یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Similar jobs