عضو تخنیکی مدیریت تخنیک و ترانسپورت - مرکز

 
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 615
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0153
Closing Date:Nov 18, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Mechanical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

اجرایی وظایف ذیل را به عهده دارد

Duties & Responsibilities:

·        انداختن پارچه عوارض وراجع کردن آن به ورکشاپ ترمیم وسایط.

·        سنجش کتابچه های خط و سیر دریوران و ارسال آن غرض مجرای به محاسبه مالی و حسابی.

·        صدور مکاتیب و گرفتن مکاتیب و اجراات به موقع در رابطه به ان.

·        ترتیب پارچه های عوارض ها تبدیلی روغنیات پارچه های داغمه جات وغیره.

·        حفاظت عراده جات طبق مشخصات تخنیکی کمپنی و فعال نگهداشتن وسایط بطور دوامدار.

·        تحریر پیشنهادات و مکاتیب غرض پیشبرد امور یومیه .

·        توظیف و سایط به اساس ضرورت هر شعبه ذریعه تکت خروجی و کنترول بعدی آن طبق هدایت مقامات ذیصلاح.

·        اجرای سایر وظایف محوله.

Job Requirement:

·        حد اقل باید فارغ صنف چهارده در رشته تخنیک موتر

·        با پروسیجر های حفاظتی رانندگی اشنا باشد .

·        داشتن تجربه کاری حد اقل2 سال در پست اداره و کنترول پرسونل.

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·        توانائی کار و تجربه کاری به ویژه در بخش ترانسپورت را دارا باشد .

·        توانائی کار فزیکی را نیز داشته باشد .

·        بلدیت و آشنائی لازم در تخنیک و سایط مربوطه مهم تلقی میشود.

·        دارای اخلاق نیکو باشد .

·        مطیع و فرمان بردار باشد.

·        جهت بهبودوضع ترانسپورتی با بخش تدارکاتی همکار باشد .

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired