عضو تخنیکی مدیریت تخنیک و ترانسپورت - مرکز

  DABS
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 296
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0153
Closing Date:Nov 18, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Mechanical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

اجرایی وظایف ذیل را به عهده دارد

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        توانائی کار و تجربه کاری به ویژه در بخش ترانسپورت را دارا باشد .

·        توانائی کار فزیکی را نیز داشته باشد .

·        بلدیت و آشنائی لازم در تخنیک و سایط مربوطه مهم تلقی میشود.

·        دارای اخلاق نیکو باشد .

·        مطیع و فرمان بردار باشد.

·        جهت بهبودوضع ترانسپورتی با بخش تدارکاتی همکار باشد .

Duties & Responsibilities:

·        انداختن پارچه عوارض وراجع کردن آن به ورکشاپ ترمیم وسایط.

·        سنجش کتابچه های خط و سیر دریوران و ارسال آن غرض مجرای به محاسبه مالی و حسابی.

·        صدور مکاتیب و گرفتن مکاتیب و اجراات به موقع در رابطه به ان.

·        ترتیب پارچه های عوارض ها تبدیلی روغنیات پارچه های داغمه جات وغیره.

·        حفاظت عراده جات طبق مشخصات تخنیکی کمپنی و فعال نگهداشتن وسایط بطور دوامدار.

·        تحریر پیشنهادات و مکاتیب غرض پیشبرد امور یومیه .

·        توظیف و سایط به اساس ضرورت هر شعبه ذریعه تکت خروجی و کنترول بعدی آن طبق هدایت مقامات ذیصلاح.

·        اجرای سایر وظایف محوله.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        حد اقل باید فارغ صنف چهارده در رشته تخنیک موتر

·        با پروسیجر های حفاظتی رانندگی اشنا باشد .

·        داشتن تجربه کاری حد اقل2 سال در پست اداره و کنترول پرسونل.

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

عضو تخنیکی مدیریت تخنیک و ترانسپورت - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,


Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.


You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;


Link for online Apply http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/9EDF3862-FD87-4BD2-9DAC-0C203290D4B1DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc