عضو ترانسپورت - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 920
Date Posted:Mar 15, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/98-0256
Closing Date:Mar 29, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

این بست غرض تنظیم بهتر وموثرتر وسایط جهت انتقال کارمندان، انتقال تجهیزات، مراقبت از مصارف تیل وسایر روغنیات و پرزه جات میباشد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        داشتن افهام وتفیهم درست

·        بلدیت به زبان های رسمی بطور شفاهی وتحریری

·        بلدیت به زبان انگلیسی بطور شفاهی و تحریری

·        بلدیت با برنامه های افیس

·        روحیه اطاعت پذیری از آمرین

·        سلوک نیک همرای درخواست کننده گان وسایط خدمتی وسایر همکاران

Duties & Responsibilities:


  1. محاسبه وسنجش نمودن تیل وسایط نظر به گردش کیلومتر بعداز تایئد شخص استفاده کننده طبق نورم تعین شده اداره محترم نورم واستندرد.
  2. طی مراحل نمودن اسناد ترافیکی، پلیت وجواز سیرهای وسایط جدیدالورود و تجدید اسناد های ترافیکی وسایط که معیاد آن تکمیل شده.
  3. چک وکنترول وسایط به حساب کیلومترغرض جلوگیری ازسوه استفاده.
  4. ترتیب وتنظیم سجل های وسایط ونگهداری آن دردوسیه های مربوطه وغیراسناد بخش اداری.
  5. جهت استفاده موثر ازوسایط مربوط وکنترول گردشات قید نمودن کیلومتر وسایط قبل ازخروج.
  6. ترتیب مکاتیب، پیشنهادات، استعلام وحفظ مینوت آن در فایل های جداگانه.
  7. وارده وصادره گرفتن تمام مکاتیب های که ازخارج ویا داخل ادار ارسل ومرسول میگردد.
  8. ارایه گزارش کاری روزانه، هفته وار، ماهوار به مدیر مربوطه.
  9. انجام دادن سایر وظایف به اسرع وقت که ازطرف مدیر مربوطه سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        لیسانس ویا فوق بکلوریا در رشته اداره و منجمنت با یک سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

عضو ترانسپورت - مرکز
This job is expired