عضومسلکی تسهیل ساختمانی

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 162
Date Posted:Jul 13, 2021
Reference:22-90-22-095
Closing Date:Aug 6, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry Of Defense:

Founded:  

تاریخ اعلان : 1400/04/21                                      تاریخ ختم اعلان : 1400/05/15

وزارت دفاع ملی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست های ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگزارد:

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی را از ویب سایت وزارت دفاع ملی دانلود نموده، بعد از خانه پری دقیق با اسناد تحصیلی، تجربه کاری و تذکره تابعیت به ایمیل آدرس (recruitment.civ@mod.gov.af) مطابق رهنمود تکمیل و ارسال فورم درخواستی ارسال نمایند.

نوت:  - قبل از ارسال درخواستی رهنمود ارسال و تکمیل فورم را به دقت مطالعه نمایند.

      - در صورت جعل و تذویر اسناد برخورد قانونی صورت میگیرد. 

      - در صورت ضرورت به معلومات بیشتر میتوانند به شماره دیجیتل (0202664104) تماس حاصل نمایند.


Job Summary:

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات درپروسه قراردادهای امور ساختمانی اداره در مطابقت به قانون تدارکات و طرزالعملهای مربوطه بعد از عقد قرارداد.

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.

2. ترتیب و تنظیم اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی بعد از عقد قرارداد در مطابقت به قانون و طرزالعمل و ارائیه آن به آمر مربوطه.  

3. ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های ساختمانی جهت تسهیل روند تدارکات پروژه های اداره .

4. ترتیب و تنظیم مکاتیب جهت مؤثریت از دوره تسلیمی موقت و نهائی پروژه های ساختمانی از شرکت های متعهد.  

5. ترتیب وتنظیم اسناد از تائید وصدورتعدیلات و تمدید معیاد پروژه های ساختمانی و خریداری. 

6. ترتیب مکاتیب و پیشنهادات جهت اجرای پرداخت هابه شرکت های متعهد به وقت و زمان آن. 

7. ارائیه گزارش از اجراات کاری مدیریت به آمر پلان گزاری و مدیریت قرارداد ها بطور ماهوار ربعوار .

8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.


Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) ، (8) و ماده 34 قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل 

o حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) 

o داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ): 

• آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات

• بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.

• مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم درخواستی.pdf