عضوتدارکات امورساختمانی

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 499
Date Posted:Jul 13, 2021
Reference:22-90-22-044
Closing Date:Aug 6, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry Of Defense:

Founded:  

تاریخ اعلان : 1400/04/21                                      تاریخ ختم اعلان : 1400/05/15

وزارت دفاع ملی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست های ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگزارد:

علاقمندان واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی را از ویب سایت وزارت دفاع ملی دانلود نموده، بعد از خانه پری دقیق با اسناد تحصیلی، تجربه کاری و تذکره تابعیت به ایمیل آدرس (recruitment.civ@mod.gov.af) مطابق رهنمود تکمیل و ارسال فورم درخواستی ارسال نمایند.

نوت:  - قبل از ارسال درخواستی رهنمود ارسال و تکمیل فورم را به دقت مطالعه نمایند.

      - در صورت جعل و تذویر اسناد برخورد قانونی صورت میگیرد. 

      - در صورت ضرورت به معلومات بیشتر میتوانند به شماره دیجیتل (0202664104) تماس حاصل نمایند.

Job Summary:

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات در پروسه قراردادهای امور ساختمانی اداره در مطابقت به قانون تدارکات و طرزالعملهای مربوط بعد از عقد قرارداد.

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.

2. ترتیب، تنظیم اسناد پروژه های ساختمانی تدارکاتی بعد از عقد قرارداد در مطابقت به قانون و طرزالعمل و ارائیه آن به آمر مربوطه.  

3. ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های ساختمانی، جهت تسهیل روند تدارکات پروژه های اداره. 

4. ترتیب وتنظیم مکاتیب جهت مؤثریت از دوره تسلیمی موقت و نهائی پروژه های ساختمانی از شرکت های متعهد.

5. ترتیب و تنظیم اسناد از تائید و صدور تعدیلات و تمدید معیاد پروژه های ساختمانی و خریداری.

6. ترتیب مکاتیب و پیشنهادات جهت اجرای پرداخت ها به شرکت های متعهد به وقت و زمان آن.

7. ارائیه گزارش از اجراآت کاری مدیریت به آمر پلان گزاری و مدیریت قراردادها بطور ماهوار ربعوار.

8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود

Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

4. حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل : اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

5. تجربه کاری مرتبط یک سال ( مدیریتی و امور تدارکاتی و یا سایر موارد مندرج هدف و مسولیت های وظیفوی)

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم درخواستی.pdf