هد نرس شفاخانه

  Ministry of Public Health
Diploma   Ghazni, Afghanistan Full Time 316
Date Posted:Aug 1, 2019
Reference:000
Closing Date:Aug 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه حوزوی غزنی 6 تن در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:


عنوان وظیفه:    هد نرس شفاخانه

وزارت/اداره :   وزارت صحت عامه

موقیعت      :  مرکز ولایت غزنی

بست         :    6

گزارش به : مدیر نرسنگ شفاخانه

گزارش از : ندارد

هدف وظیفه: مراقبت منظم و دقیق از معالجه مریضان به اساس مسئولیت وظیفوی

Skills Required:

Communication Computer Skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

 داشتن قوه افهام و تفهيم     

 اشنایی کامل به لسان انگلیسی و کمپیوتر

Duties & Responsibilities:

 1. اشتراک فعال در راپور صبحانه نرسنگ
 2. تنظیم تمام امورات مربوط سرویس
 3. اجرای وظایف محوله نرسنگ غرض عرضه خدمات طبی به مریضان داخل بستر و مریضان سراپا
 4. جمع آوری مسئولانه معلومات و ارقام در مورد مریضان داخل و خارج بستر که تحت مراقبتش بوده است
 5. پيشبرد امور مربوطه نرسنگ از قبيل ديدن و ثبت نمودن علايم حياتي ، توزيع ادويه ، زرقيات، تطبيق ادويه مطابق تجويز داکترو پانسمان نمودن جروحات در سرويس مربوطه
 6. تطبيق به موقع ومصئون ادويه مريضان مطابق توصيه داکتر معالج
 7. سهمگيري فعال در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف نرسنگ داخل و خارج خدمت
 8. بلند بردن فعالانه سطح دانش مسلکي مخصوصاً در رابطه به رهنمود هاي صحي و فعاليت هاي مسلکي
 9. انجام نو کريوالي 24 ساعته طبق تقسيم اوقات که از طرف اداره شفاخانه تهيه شده است
 10. تطبيق ومراعات نمودن جدي ستندرد هاي مسلکي در بخش کاري
 11. اشتراک در مجالس کميته فرعي مربوط بخش نرسنگ
 12. تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه
 13. اشتراک فعال درارزيابي هاي ستندرد هاي تعين شده دربخش مربوطه
 14. انجام وظايف ديگر درمحدودهٌ ساحه کاري که از طرف مدير نرسنگ و يامقامات بالايي شفاخانه تقاضا مي گردد

Job Location:

Afghanistan, Ghazni

Qualifications:

1.      فراغت از انستيتوت متوسطة طبي، انستيتوت علوم طبي و يا مکتب نرسنگ که تایید وزارت صحت عامه را به صفت نرس را داشته باشد و به لسانس نرسنگ ارجحت داده میشود    

تجربه کاری: حد اقل 3 سال تجربه کاری در بخش نرسنگ داخل شفاخانه


مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

Job Keywords:

هد نرس شفاخانه
This job is expired