هماهنگ کننده امور عملیاتی

  وزارت ترانسپورت - اداره قوای کار
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 808
Date Posted:Mar 24, 2020
Reference:MOT/WC/ 99-005
Closing Date:Apr 6, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:4 - 5 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت ترانسپورت - اداره قوای کار:

Founded:  

وزارت ترانسپورت اداره ملی سرکها:


وزارت ترانسپورت مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد.

وزارت ترانسپورت مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند.

قبل از جنگ ها وزارت ترانسپورت تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه  درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلاً در دسترس داشت از دست داده است.

اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری ، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ، نظارت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.( که تا کنون عملی نشده است )

سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائین ؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد.


دور نما:


اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت ترانسپورت در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید.

خوشبختانه جدیداً دولت افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معاونیت حفظ و مراقبت زیربنا های تراسپورتی وزارت ترانسپورت تصویب. تا با همکاری ریاست های حفظ ومراقبت سرکها ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره باشیم.

Job Summary:

هدف وظیفه:

هماهنگ کننده امور عملیاتی مستقیمآ تحت اثر مسول پروژه ایفای وظیفه مینماید. وظایف عمده بست متذکره شامل هماهنگی فی مابین ارگانهای امنیتی و اداره قوایکار در پروژه های پلان شده در ساحات نا امن میباشد .

Skills Required:

OS(Windows)

Skills Description:

مهارت ها ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):


·        آشنایی کامل با پروگرام های کمپیوتری (Windows)

·        آشنایی کامل با پروگرامهای ( Word, Excel, PowerPoint)

·        تسلط کامل به زبانهای ملی (پشتو  و دری) و آشنایی با تحریر و تکلم به سطح متوسط به زبان انگلیسی.

·        اشنایی کامل با ابزارهای نظامی.

·        مهارت افهام و تفهیم.

·        مهارت مدیریت و هماهنگی.

·        مهارت مشوره دهی با مسولین امنیتی.

·        داشتن مهارت گزارش نویسی از اجراات خویش .

Duties & Responsibilities:

مسئولیتهای وظیفوی:


·        ترتیب سند تفاهمنامه فی مابین اداره قوایکار و وزارت محترم دفاع ملی جهت تیظیم فعالیت های حفظ و مراقبتی و تطبیق پروژه های سرک و زیربناهای ترانسپورتی در حالات خاص.

·        ترتیب سند تفاهمنامه ها با ادارات ذیربط پاسخ به حالات اضطراری.

·        هم آهنگی پروژه قوایکار با مقامات امنیتی و اداری دولتی.

·        حل مشکلات اجتماعی پروژه با مردم محل به همکاری ارگان های دولتی.

·        حل مشکلات امنیتی در ساحه کار با همکاری مردم و اداره محلی.

·        هم آهنگی و حل مشکلات زون های مربوط اداره قوایکار.

·        تثبیت کمپ ساحوی در ساحه کار با در نظرداشت مسایل امنیتی.

·        هم آهنگی کار های حفظ و مراقبت سرکها و زیربناهای ترانسپورتی در حالات خاص و اضطراری.

·        همکاری در حفظ و مراقبت سرکها و زیربناهای ترانسپورتی درساحات نا امن ونقاط استراتیژیک به همکاری ارگانهای امنیتی وزارت (دفاع ملی).

·        هماهنگی و دریافت راه حل برای تطبیق آنعده پروژه های که شرکت های خصوصی آن عاجز باشد.

·        همکاری در بازسازی سرکها و زیربناهای ترانسپورتی در نقاط آسیب پذیر در حالات نورمال و حالات خاص.

·        سفرهای ولایتی و همکاری با پرسونل تخنیکی پروژه ها در ساحات ناامن بصورت سیتماتیک و دوامدار در طول عمر پروژه.

·        تطبیق بعضی از تاسک های که از طرف امرین مستقیم سپرده میشود.


مکلفیت گزارش دهی:


·        به رئیس وبا معاون اداره قوایکار

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        حد اقل لیسانس از پوهنتون حربی و یا دیگر از بخش های نظامی. 


This job is expired