همکار کارشناس سروی اجتماعی و اقتصاد ریاست طرح و تطبیق پلان های شهری - بست پنجم

High School   Afghanistan, Kabul Full Time 2214
Date Posted:Apr 15, 2021
Reference:KM-HR-361
Closing Date:Apr 24, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

Founded:  

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Company Benefits:
Lunch Subcidy
Smoking Room

Job Summary:

برا اندازی سروی و تحلیل ارقام. به منظور بدست آوردن آمار واقعی از نرخ بیکاری، مقدار درآمد و دانستن افکار عامه در مورد فضاهای شهری و چگونگی استفاده آنها.

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤولیت ها:

1.     طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛

2.     طراحی و ترسیم مدارک فنی مورد نیاز پروژه های محوله از طرف اداره.

3.     آماده ‌سازی ارائه‌های لازم برای دفاع از پروژه ترتیب شده در این بخش.

4.     انجام مطالعات کتابخانه‌ ای مرتبط به پروژه محوله به این بخش.

5.     انجام مطالعات و بازدیدهای میدانی از پروژه ها محوله به این بخش.

6.     گردآوری و تحلیل داده‌ها مرتبط به پروژه ها تحت کار.

7.     نوشتن و آماده‌سازی گزارش از پروژه های که توسط این بخش کار شده اند.

8.     شرکت در جلسات داخلی و ارتباط مؤثر با سایر همکاران جهت ارایه معلومات و جمع آوری معلومات.

9.     شرکت در جلسات دفاع پروژه های که توسط این بخش کار شده است.

10. فن بیان و قدرت ارائه مطلب جهت تفهیم هرچه بهتر برای مخاطبان.

11. سرعت عمل در کارجهت اتمام پروژه ها به موقع معین آن.

12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. دقت زیاد و توجه به جزئیات.

13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و در صورت لزوم به رهبری شاروالی کابل از فعالیت ها و دستاورد های مربوط ریاست.

14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 

1.     درجه تحصیل:

o      حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های شهر سازی به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      به کسانی که دارای تجربه کاری ارجحیت داده می شود.

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛

o      مهارت های کمپیوتری در برنامه های Ms office، auto cad، illustrator

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM Application Form 5.docx