همکار متخصص توسعه مجدد شهری بست 5 ریاست بهسازی

  شاروالی کابل
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 859
Date Posted:Sep 11, 2019
Reference:KM-HR-04
Closing Date:Sep 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است


Job Summary:

تشخیص و معرفی ساحات مناسب برای انکشاف مجدد شهری به منظور توسعه عرضه خدمات اجتماعی و کاهش پراگندگی ساختمانی.


Skills Required:

Technical knowledge

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.    تعمیل دساتیر، هدایات و اوامر مقامات ذیصلاح طبق قوانین و مقررات نافذه دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛

2.     اجرای به موقع امور یومیه بخش تنظیم مجدد زمین و پروژه های تحت کار، تحقق  اوامر، فیصله ها و مصوبات و ارسال آنها به مدیر بخش غرض اجراآت بعدی؛

3.    اجرای امور ساحوی بخش توسعه مجدد شهری، اجرای امور سروی مقدماتی تخنیکی پروژه های تحت کار مدیریت توسعه مجدد شهری  برویت فوتوهای فضایی و نقشه های توپوگرافی، تحلیل و تجزیه سروی متذکره و ترتیب پلان های مفکوروی برویت آن؛

4.    ارسال اسناد مربوط به تثبیت ملکیت پروژه های تحت کار مدیریت توسعه مجدد شهری به مراجع ذیربط و پی گیری آنها؛

5.    ارسال اسناد مربوط به اجرای سروی تخنیکی پروژه های تحت کار مدیریت تنظیم مجدد به بخش مربوط و پی گیری آنها؛

6.    ترتیب و تنظیم مجالس با وکلای گذر نواحی و نماینده گان اهالی به ارتباط پروژه های مدیریت توسعه مجدد شهری؛

7.    ترتیب آجندای مجالس فوق، تهیه معلومات های اولیه و ضروری برای برگزاری مجالس فوق به همکاری سایر اعضای بخش؛

8.    ترتیب گزارش مجالس و فایل نمودن آنها؛

9.     همکاری در طرح پلان های مفکوروی شهری با در نظرداشت اساسات مسلک، رسوم و عنعنات افغانی و مراعات نمودن دساتیر ماستر پلان شهر کابل و سایر طرزالعمل ها و مقررات شهری با سایر اعضای بخش؛

10. سلوک و روش مناسب در چوکات قوانین نافذه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با سایر همکاران.

11. مشوره با سایر همکاران در قسمت اجرای بهتر و به موقع پروژه های تحت کار این بخش در مطابقت با دستورالعمل های ماستر پلان شهر کابل، طرزالعمل های کاری مرتبط به آمریت تنظیم مجدد زمین، اساسات مسلکی و تجارب علمی ومسلکی؛

12. مراعات نمودن نظم ودسپلین وجلوگیری از سکتگی و تعلل در وظایف محوله؛

13. همکاری با مدیر بخش در قسمت تهیه گزارشات هفته وار، ماهوار، ربع وار وسالانه؛

14. ارایه پیشنهادات ارزنده و سالم به مدیر بخش جهت بهبود امورات کاری.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1.    داشتن حد اقل سند لیسانس در بخش شهرسازی ویا بخش های مرتبط به آنها؛

2.    به کسانیکه دارای درجه تحصیلی ماستری و یا دکتورا باشد ارجعیت داده میشود،

3.    آشنای کامل با برنامه های CAD Engineering , Micro soft office ,Revit, ,GIS   ,Sketch up مکالمات الکترونیکی؛

  1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
  2. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

KM
This job is expired