مفتش (انسپکتر) قابلیت پرواز

  Afghanistan Civil Aviation Authority
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 568
Date Posted:May 13, 2019
Reference:0051
Closing Date:May 23, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Technical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Civil Aviation Authority:

Afghanistan Civil Aviation Authority is a government agency, and Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA) was recently established based on the newly approved Civil Aviation Law (CAL) as an independent authority to manage the Civil Aviation Activities in the country. The Civil Aviation Law was endorsed by Parliament in October 2012 and approved by H.E. President Hamid Karzai in December 2012, and following the presidential confirmation, it was published in the official gazette of the Ministry of Justice in January 2013. The ACAA is now functioning independently under its approved structure.

Job Summary:

هدف وظیفه: انسپکیشن و بررسی طیارات ،اسناد و منول های تخنیکی و حفظ و مراقبت، ریکارد اجرای رهنمود های قابلیت پرواز (ADS)، پروگرام های حفظ و مراقبت طیارات سالخورد (SSID&CPCP) کشور بمنظور حصول اطمینان از قابلیت پرواز طیارات و تطبیق مقررات هوانوردی ملکی در بخش مربوطه.          

Skills Required:

General

Provinces to travel:

Skills Description:

1.      حد اقل سند تحصیلی فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی وبه لیسانس رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.

2.      داشتن تجربه کاری دو سال مرتبط (در امور هوانوردی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.      ترتیب پلان های کاری،ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.

2.      سهمگیری و اشتراک دربررسی های مدیریت عمومی قابلیت پرواز از بخش های تخنیکی، حفظ و مراقبت و منول های تخنیکی، مصؤنیت و تامین کیفیت مرتبط تخنیک و قابلیت پرواز شرکت های هوایی کشور.

3.      بررسی (انسپکشن) ریکارد اجرای رهنمود های قابلیت پرواز ADS))، پروگرام های حفظ و مراقبت طیارات سالخوورد (SSID & CPCP) کشور دیزاین و تولید طیاره به شمول چک های نوبتی طیارات .

4.      اشتراک در تفتیش و بررسی از مراکز تایید شده ترمیماتی طیارات ملکی (AMO) در داخل و خارج کشور بمظور اجرای چک های نوبتی طیارات راجسترشده کشور توسط شرکت های هوایی داخلی.

5.      اشتراک در تیم مشترک رمپ انسپکشن طیارات ملکی شرکت های هوایی خارجی با بخش عملیاتی مصؤنیت پرواز در میادین هوایی بین المللی کشور.

6.      اشتراک درتیم مشترک رمپ انسپکشن طیارات ملکی شرکت های هوایی کشور با بخش عملیاتی مصؤنیت پرواز درمیادین هوایی بین المللی حامد کرزی .

7.      مدیریت وانکشاف سیستم فائلنگ به شکل هارد و سافت جهت حفظ و نگهداشت اسنادهای مربوط به امریت و دسترسی به موقع اسناد .

8.      ترتیب و ارایه گزارش ربعوار, سالانه و عندالضرورت بمقامات ریاست و ذیصلاح اداره از فعالیتها و دست اوردهای بخش مربوط.

9.      اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

                 لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.      حد اقل سند تحصیلی فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی وبه لیسانس رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.

2.      داشتن تجربه کاری دو سال مرتبط (در امور هوانوردی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.       برای لیسانس در سایر رشته ها دو سال تجربه کاری مرتبط .

4.      تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.

5.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

This job is expired