جی آی اس آفیسر - مرکز

  DABS
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1092
Date Posted:Jul 27, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0075
Closing Date:Aug 10, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست, مسئولیت جمع آوری اطلاعات ضروری GIS, ساختن جیو دیتابیس و ترتیب نقشه های جغرافیایی سیستم برق فعلی و آینده تمامی ولایات را به عهده دارد.


Duties & Responsibilities:

·    جمع آوری و آماده نمودن اطلاعات ضروری GIS جهت ترتیب کردن نقشه های جغرافیایی سیستم برق کشور از مراجع مربوطه آن.

·  ساختن جیو دیتابیس برای لین های انتقالی, سب ستیشن ها, دستگاه های تولیدی و شبکه های توزیعی کشور.

·  ترتیب نقشه های جغرافیایی لین های انتقالی و سب استیشن های فعلی و آینده افغانستان.

· ترتیب نقشه های جغرافیایی دستگاه های تولیدی (آبی, خورشیدی, بادی, حرارتی, گاز؛ بایوماس؛ ذغال سنگ؛ جیوترمال و غیره منابع موجود) فعلی و آینده افغانستان.

· ترتیب نقشه های جغرافیایی سیستم برق تمامی ولایات بشکل ولایتوار.

·  ترتیب نقشه جغرافیایی برای مشخص ساختن مسیر پروژه های تحت کار و پلانی لین های انتقالی ولایات و ولسوالی ها.

· ترتیب نقشه جغرافیایی برای مشخص ساختن موقعیت پروژه های تحت کار و پلانی سب ستیشن ها, شبکه های توزیعی و دستگاه های تولیدی ولایات و ولسوالی ها.

·   اپدیت ماهوار نقشه های جغرافیایی و دیتابیس سیستم برق افغانستان.

·  چک و تحلیل دیتابیس و نقشه های جغرافیایی سیستم برق تمامی ولایات تحت رهنمایی مدیر مرکز معلومات انرژی افغان.

·  چک و تحلیل نقشه های جغرافیایی سیستم های برق تولیدی و توریدی کشور.

·  حفاظت و تنظیم اطلاعات قبلی و جدید انرژی افغانستان در دیتابیس.

· همکاری با بخش های Auto CAD و Survey این مدیریت جهت ترسیم نقشه های مورد ضرورت با استفاده از دیتای جمع آوری شده.

·  راپور دهی از صورت اجراآت کاری به مدیر مرکز معلومات انرژی افغان.

·  اطاعت پذیری, پابندی به حاضری و اجرا کردن امورات رسمی به وجه احسن و بموقع.

· انجام سایر وظایف محوله که توسط آمر مستقیم راجع میگردد.


Job Requirement:

·        لیسانس رشته های (جیو دیزی (Geodesy), جیو ساینس (Geo Science), جیو لوژی (Geology) و جی آی اس (GIS)).سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .  • دانستن طرز العمل ها و شیوه های جدید دفتر و استفاده از لوازم.
  • داشتن مهارت و بلدیت کامل با پرو گرام های Map source, Ms. Office)،   Google Earth, Google  Map, GIS, Auto Cad و GPS).
  • داشتن دانش مسلکی در بخش جی آی اس.
  • داشتن مهارت به زبان های دری/پشتو و انگلیسی. 
  • تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.

·        حس مسؤلیت پذیری و دقت کاری.

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc