کار شناس امور جندر بست 3

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 221
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: طرح برنامه عمومی سازی جندر در بخش پلانگذاری وآگاهی دهی در تمام بخش های اداره.

Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     طرح پلان بمنظور تطبیق اهداف و پروگرام های برابری جندر در سراسر اداره .

3.     طرح ریزی برنامه تطبیق پلان عملی جندر برای اداره جهت برآورده شدن اهداف .

4.     برنامه ریزی آگاهی دهی تطبیق درست پالیسی برابری جندر برای بخش های مربوطه .

5.     اشتراک در سمینار و ورکشاپهای جندر در خارج از اداره ه جهت ارتقای ظرفیت و دانش مسلکی.

6.     اشتراک در مجالس انتخاب کارکنان جهت اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های تطبیق پالیسی های برابری جندر.

7.     آگاهی دهی در مورد پالیسی ها، قوانین و مقرره های این اداره از نظر جندر و ارائه مشوره های لازم در رابطه به برابری جندر.

8.     حصول اطمینان از تطبیق پالیسی برابری جندر در بخش های مربوطه .

9.     تنظیم پروگرام های انکشاف ظرفیت سازی برای کارکنان اداره  با در نظر داشت برابری جندر .

10. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: جندرو مطالعات توانمند سازی زنان، حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل، اقتصاد، ادارهو منجمنت، ارتباطات، پالیسی عامه، اداره عامه، روابط عامه، مدیرت عمومی، مدیریت منابع بشری، بشر شناسی، جامعه شناسی و شرعیات و به درجه  تحصیلی بالا تر  در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور  جندر و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

کار شناس امور جندر
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx