کار شناس هماهنگی و تنظیم امور خارجه بست 4

  Afghanistan railway authority
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 938
Date Posted:Nov 28, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 5, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Legal,Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم سفرهای مقامات و کارکنان اداره و تامین ارتباط و هماهنگی با سازمان بین المللی به منظور همکاری های تخنیکی آنها دربخش های مربوط.

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     تهیه و ارائه راپورهای سالانه به معیاد معینه از تطبیق مقاوله ها و سفارشنامه ها سازمان های منطقوی و بین المللی که اداره خط آهن عضویت انها را دارا است.

3.     تهیه اسناد مورد نیاز به همکاری شعبات ذیربط برای هيئت اشتراک کننده اداره در اجلاس کنفرانس های بين المللی به منظور ارایه معلومات و تصامیم بعدی.

4.     تهيه گزارش از اشتراک هيئت اداره در اجلاس کنفرانس های بين المللی و ارسال آن به مرجع مربوطه غرض اجراات بعدی.

5.     تامین ارتباط و هماهنگی با سازمان های منطقوی و بین المللی که اداره خط آهن عضویت انها را دارد.

6.     کنترول اسناد مربوط به انتقال حق العضويت اداره خط آهن منطقوی به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع ان .

7.     هماهنگی درتنظيم امور مربوط به مسافرت هاي کارمندان به خارج از کشور غرض اشتراک در سمينار ها، ورکشاپ ها، سفرهای تحصیلی و برنامه های آموزشی با بخش مربوطه.

8.     ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

9.     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره که به وی سپرده میشود.

Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: روابط عامه، حکومتداری و پالیسی عامه، حقوق بین الملل، حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل، اقتصاد، اداره و تجارت، ارتباطات، پالیسی عامه، اداره عامه، اقتصاد سیاسی، دیپلوماسی و تاریخ سیاسی به درجه تحصیلی بالا تر در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور ارتباطات و روابط بین الملل و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx