(کارگر (۴ تن)(لوله کش(یک تن) سوپروایزر(یک تن),معاون آشپز( دو تن

  Malika and Refa Solution
High School   Kabul, Afghanistan Full Time 580
Date Posted:Sep 8, 2019
Reference:001
Closing Date:Sep 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto

About Malika and Refa Solution:

 

M&R is a leading Afghanistan conglomerate with diversified interests across various sectors of economic significance. At M&R, we believe in providing reliable services that contributes to the nation’s growth and strengthens Afghanistan’s position on the global map. M&R is a socially responsible and an environmentally conscious organization that believes in sustainable development. It undertakes all projects with a commitment to minimize ecological impact.

Job Summary:

شرکت محیط زیستی ملکه رفاه در بخش های ذیل با شرایط آن به چند تن کارمند نیاز دارد :

001 (سوپروایزر(یک تن

002 (معاون آشپز( دو تن

003 (لوله کش(یک تن

004 (کارگر (۴ تن

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

: سوپروایز که حد اقل سه سال تجربه کاری داشته باشد و قادر به انجام نمودن کار های ذیل باشد :

 مسئول در برابر کار های انجام شده توسط کارمندان ، توانایی تکلم به زبان انگلیسی و ارائه نمودن گزارش از انجام کار به آمر مربوطه.

۲: معاون آشپز که دو سال تجربه کاری داشته باشد و توانایی انجام کارهای ذیل را داشته باشد:

 همکاری با آشپز ، آماده ساختن غذا، پاک کاری ، توضیح و جمع آوری غذا.

۳:لوله کش که تجربه کاری لازم را باید در بخش مربوطه داشته باشد و همچنان توانایی انجام کارهای ذیل را داشته باشد: تعمیر لوله کشی،تعمیر لوله تشناب ،شاورو همکاری با کارگران دیگر که از طرف آمر مربوطه هدایت داده شود.

۴: کارگر اولویت به کسان داده میشود که در رشته نجاری بلدیت داشته باشد و وظایف ذیل را انجام دهد:

 پاک کاری، حفظ و مراقبت از لوازم، جابجا نمودن لوازم، نصب و دیگر کارهای گوناگون مشابه دیگر.

Duties & Responsibilities:

: سوپروایزر(یک تن) که حد اقل سه سال تجربه کاری داشته باشد و قادر به انجام نمودن کار های ذیل باشد :

 مسئول در برابر کار های انجام شده توسط کارمندان ، توانایی تکلم به زبان انگلیسی و ارائه نمودن گزارش از انجام کار به آمر مربوطه.

۲: معاون آشپز( دو تن) که دو سال تجربه کاری داشته باشد و توانایی انجام کارهای ذیل را داشته باشد:

 همکاری با آشپز ، آماده ساختن غذا، پاک کاری ، توضیح و جمع آوری غذا.

۳:لوله کش(یک تن) که تجربه کاری لازم را باید در بخش مربوطه داشته باشد و همچنان توانایی انجام کارهای ذیل را داشته باشد: تعمیر لوله کشی،تعمیر لوله تشناب ،شاورو همکاری با کارگران دیگر که از طرف آمر مربوطه هدایت داده شود.

۴: کارگر (۴ تن) اولویت به کسان داده میشود که در رشته نجاری بلدیت داشته باشد و وظایف ذیل را انجام دهد:

 پاک کاری، حفظ و مراقبت از لوازم، جابجا نمودن لوازم، نصب و دیگر کارهای گوناگون مشابه دیگر.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

At lease High school and a minimum of 1 year experience

Job Keywords:

(کارگر (۴ تن)(لوله کش(یک تن) سوپروایزر(یک تن),معاون آشپز( دو تن
This job is expired