کارگرفنی پایه سازی هود خیل - مرکز

  DABS
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 184
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0150
Closing Date:Nov 18, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:5
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص موظف بست متذکره مسولیت وظایف ذیل را به عهده دارد

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        مهارت مکالمه شفاهی و تحریری عالی و طرزی برخورد با مراجعین.

·        توانائی تکلم با زبان های محلی داشتن مهارت زبان انگلیسی نکته مثبت است اما حتمی نیست .

·        حس مسئولیت پزیری و دقت کاری .

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری .

Duties & Responsibilities:

·        آماده ساختن ماشین مربوط آن و به کار انداختن آن برای فعالیت یومیه .

·        کنترول و بررسی از سیستم میخانیکی ماشین .

·        پاک کاری و چرب کاری ماشین بعداز انجام فعالیت یومیه و ترمیم عارضه به وجود امده.

·        آمده ساختن مواد مصرفی ماشین ها و پرزه جات مورد ضرورت آن بعد از اجرای حواله .

·        کنترول و بررسی از شفافیت و کیفیت محصول که توسط ماشین بدست امده و ارائه معالومات آن به امری مربوطه .

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل با سواد و با دو سال تجربه کاری

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

کارگرفنی پایه سازی هود خیل - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,


Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.


You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;


Link for online Applyhttp://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/27B37713-8F24-4124-ABE6-61E7794DED28


DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc