کارمند ا داری - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1976
Date Posted:Nov 7, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0158
Closing Date:Dec 1, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Contractor
Probation Period:12 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

رسیدگی درست و موثر، پیگیری و تعقیب پروژه های وزارت خانه های امور داخله و دفاع ملی؛ امور اداری، طی مراحل اسناد پروژه ها، حل مشکلات تطبیقی پروژه ها و اطمینان از حصول پرداخت انوایس های برشنا توسط وزارت خانه های دفاع/امور داخله. مسئولیتها و وظایف آن قرار ذیل خلاصه میشود:

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

 

1. مهارتهای عالی کمپیوتری مایکروسافت آفیس(ورد، اکسیل، پاورپاینت) و نرم افزارهای جدید؛

2. توانایی و مهارت ایجاد ارتباط بطور شفاهی و کتبی؛

3. برخوردار از مهارتهای اخلاقی؛

4. تسلط به یکی از زبانهای ملی و توانایی تکلم و تحریر در زبان انگلیسی.

Duties & Responsibilities:

1.     اخذ پلان کاری عمومی از ریاست مربوطه یا مدیریت پروژه ها و تعقیب آن؛

2.     ترتیب و تنظیم اسناد تخنیکی در هماهنگی با واحدهای دومی و سومی برشنا شرکت و همکاری با کارمندان تخنیکی در امور اداری؛ تهیه و ترتیب مکاتیب و پیشنهادات؛

3.     ترتیب و تنظیم اسناد تدارکاتی پروژه ها و ارایه آن به ریاست تهیه و تدارکات؛

4.     دریافت پیشنهادیه های خریداری از واحدهای ولایتی برشنا شرکت و توحید و انسجام آنها؛

5.     تعقیب تمام مراحل تدارکاتی پروژه ها در داخل برشنا شرکت و ادارۀ تدارکات ملی؛

6.     ترتیب لیست مکمل تمام تاسیسات وزارت خانه های دفاع ملی و امور داخله که به شبکه ملی برق وصل میشوند؛

7.     هماهنگی میان تیم انجنیران وزارت خانه های دفاع ملی/ امور داخله و د افغانستان برشنا شرکت؛

8.     ارتباط همه روزه با شرکتهای قراردادی و ترغیب آنها به انجام درست امور قرارداد؛ و همچنان دایر نمودن جلسات حسب لزوم دید؛

9.     طی مراحل نمود اسناد کاری پروژه های مربوطه جهت جلوگیری از تاخیر پروسۀ کاری؛

10. هماهنگی کامل جهت تطبیق پروژه ها با ریاست های ذیدخل در داخل برشنا شرکت شرکت؛

11. تسهیل روند تطبیق پروژه و اخذ اجازۀ کار برای ساحات نا امن، ساحات سبز و نهادهای امنیتی از ادارات مربوطه؛

12. اشتراک در روند برآورد ثانی پروژه ها و حصول اطمینان از تطبیق پروژه ها مطابق قرارداد؛

13. نهایی سازی لیست برآورد ثانی و ترتیب و طی مراحل انوایس های برشنا شرکت الی پرداخت از سوی وزارت خانه های دفاع ملی و امور داخله؛

14. تهیه و ترتیب گزارش یومیه/هفته وار و ماهوار؛

15. انجام سایر وظایف که از طرف ریس مربوطه/معاونیت عملیاتی و مدیریت پروژه ها سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        لیسانس در رشتۀ اقتصاد و یا BBA

·       با سه سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired