کارمند آرشیف

 
Diploma   Afghanistan, Kabul Full Time 1618
Date Posted:Sep 12, 2022
Reference:VA-DABS-HQs/14-0087
Closing Date:Sep 26, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Business Administration ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

  کارکن مذکور به حیث کارمند آرشیف مدیریت عمومی اداری ریاست محترم حوزه تولید برق - سروبی اجرای وظیفه مینماید.

Duties & Responsibilities:

1.      مراقبت از امور روزمره مربوط شعبه آرشیف .

2.      وارده وصادره ارسال ومرسول مکاتب وتعین شعبات آن .

3.      مکاتب خاص ومهم راتسلیم نموده بعد از اخذ هدایات لازمه به مراجع مربوطه تسلیم نمایند.    

4.      حفظ ونگهداری مکاتب سالهای گذشته درتحویلخانه حفظیه .

5.      مسول حفظ ونگهداری وسایل وسامان آلات مربوطه.

6.      اطاعت پذیری وانجام اوامر به وقت وزمان آن.

7.      حفظ اسرار اداره درهمه حالات.

8.      اجرای سایر وظایف دروقت ضرورت.

Job Requirement:

·        فوق بکلوریا در رشته اداره و منجمنت

·        یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Similar jobs