کارمند ارتباط خارجه

  ATRA
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1175
Date Posted:Jan 14, 2020
Reference:000
Closing Date:Jan 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Law,Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About ATRA:

Founded:

اداره تنظیم خدماتی مخابراتی افغانستان (اترا) در بست کمبود ( آمر اسنا د و ارتبا ط ) به کارمند ذیل ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را در این بست داشته باشد از طریق ایمیل آدرس ذیل خلص سوانح ، اسناد تحصیلی و اسناد تجربه کاری شان را ارسال نمایند.

Job Summary:

اداره تنظیــم خــــدمات مخابراتی (اترا) در بست کمبود (کارمند ارتباط خارجه ) به شخص واجد شرایط ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایمیل آدرس فورم را خانه پوری ، خلص سوانح و اسناد شان را  ارسال نمایند..

عنوان وظیفه : کارمند ارتباط خارجه

گزارشدهی به : امر ارتباط خارجه      

تعد اد پست :1


Skills Required:

Ms.Office ProgramsHonesty

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

ü            بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) وآشنایی با زبان انگلیسی.

ü            مهارت با پروگرام های کمپیوتر(ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

ü            تابعیت افغانستان را داشته و در کشور مقیم باشد

ü            دارای شخصیت پسندیده و نیکو باشد .

ü            به اصول و منجمنت اداره بلدیت کامل داشته باشد.

ü            سوابق جرمی نداشته باشد.


Duties & Responsibilities:

ü            اخذ ویزه به کارمندان عالی رتبه اداره اترا .

ü            طی مراحل دعوتنامه ها ی خارجی ، مکاتیب ، پیشنهادات و سایر اسناد لازم در وزارت امور خارجه ، مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی اففانستان و سایر ادارات مرتبط طیق هدایت امرین.

ü            همکاری در خانه پری فورم های مربوط به ویزه ، پاسپورت و سایر فورم های مربوط به سفر های خارجی کارمندان اترا .

ü            انجام امور مربوطه مطابق پلان ګذاری و ګزارش دهی به امرین مربوط .

ü            ترتیب دیتابیس سفر های خارجی .

ü            سایر امور محوله طبق هدایت امرین   

ü            


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1. درجه تحصیل :

ü            حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت و حقوق به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجعیت داده میشود.

. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

ü            حد اقل دو سال تجربه کاری در بخش ارتباط خارجه و یا اداره و مدیریت


Job Keywords:

کارمند ارتباط خارجه
This job is expired