کارمند ارزیابی قرارداد ها - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 578
Date Posted:Oct 7, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0111
Closing Date:Oct 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کمیته ارزیابی ضرورت به یک تن کارمند ارزیابی قراردادها جهت ارزیابی تخنیکی پروژه های د افغانستان برشنا شرکت شامل پروژه های توسعوی بانک انکشاف آسیایی بانک جهانی و پروژه های که از وزارت مالیه تمویل میشوند در بخش های خدماتی مشورتی و غیر مشورتی , اجناس و ساختمانی دارد. 

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب.

·        توانایی نوشتن راپور های کاری.

·        اشنایی با برنامه های کمپیوتر.

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

·        اطاعت پذیری وانجام اوامربه وقت وزمان ان.

Duties & Responsibilities:


1.     ترتیب و تهیه را پور شارت لست و ارزیابی آفرهای اجناس، خدمات و امور ساختمانی.

2.     تهیه و ترتیب راپور ارزیابی تخنیکی و مالی و ارجاع آن جهت منظوری آمر اعطای اداره.

3.     مطالبه توضیحات از داوطلبان در رابطه به آفرهای تحت ارزیابی ( قبلی و بعدی) و قبولی ویا رد آفرها.

4.     تهیه و ترتیب راپور هفته وار، ماهوار و ربعوار از پیشرفت پروژه های تحت ارزیابی و تسلیم آن به بورد برشنا شرکت.

5.     سفارش تغیرات در راپور های ارزیابی و شارت لست و ارایه پیشنهاد با درنظر داشت تامین حد اکثر منافع برشنا شرکت.

6.     اشتراک در مذاکره قراردادها به نماینده گی از دافغانستان برشنا شرکت.

7.     اطمینان از تطبیق منظم رهنمود تدارکاتی در پیشبرد وظایف محوله.

8.     اطمینان ازاینکه ارزیابی آفرها در مطابقت به رهنمود تدارکاتی کشور و رهنمود تدارکاتی دونر های برشنا شرکت انجام میشود.

9.     اطمینان ازینکه ارزیابی آفرها در مطابقت به پلان تدارکاتی و طرزالعمل تدارکات به پیش برده میشود.

10. سایر وظایف محوله از طرف مقامات ذیصلاح ( با الخصوص – بررسی های تعدیلات در قراردادها ).

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        لیسانس در رشته اقتصاد و یا اداره و تجارت با سه سال تجربه کاری در یخش مربوطه

ارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


Job Keywords:

کارمند ارزیابی قرارداد ها - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,


Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.


You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;


Link for online Applyhttp://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/27295933-C2C9-46F2-9BDB-DB203FC057B6DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc