کارمند استخدام

  Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)
High School   Kabul, Afghanistan Full Time 879
Date Posted:Sep 8, 2019
Reference:141/AUWSSC/HQ
Closing Date:Sep 18, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Human Resources
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC):

Founded:  

مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : - صحت و رفاه همگانی در شهرها - تحفظ محیط زیست - تهیه آب آشامیدنی صحی - جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت - رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی - توسعه منابع مورد ضرورت بشری - فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

کارمند استخدام در بخش های مختلف کاری مدیریت عمومی استخدام وظایف خویشرا انجام میدهد. 


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسولیت ها:

1.     ترتیب نمودن دوسیه ها برای کارمندان جدیدالتقرر مرکز وواحد های دومی.

2.      تهیه و ترتیب نمودن گزارش ماهوار مدیریت عمومی استخدام.

3.     ساختن فارمت ها و جداول مورد ضرورت بخش مربوطه.

4.     تنظیم سیستم فایلینگ داری.

5.     معامله کردن تعیینات از اثر تقرر، تبدل و انفکاک .

6.     اجراء صادره وارده مکاتیب و ثبت پیشنهادات.

7.     تعقیب و پیگیری مکاتیب و پیشنهادات بخش مربوطه.

8.     نظارت از تحقق مکاتیب و پیشنهادات مربوطه.

9.     اجراات به موقع و قانونی در مقابل اسناد.

10. انجام سایر وظایف محوله از طرف آمر مربوطه .


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

مواصفات:

1-     حد اقل درجه تحصيل:

·        فارغ التحصیل صنف دوازدهم (به بالاتر از آن ارجحیت داده میشود)

2-     تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

·        حد اقل 1 سال تجربه کاری در بخش مربوطه.

3-     مهارت هاي ديگر (كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):

·        بلدیت کامل به پروگرام های کمپیوتر.

·        بلدیت به زبانهای دری و پشتو (انگلیسی امتیاز شمرده میشود)


Job Keywords:

AUWSSC
This job is expired