کارمند دسک ازبیکستان و تاجیکستان - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 627
Date Posted:Sep 16, 2020
Reference:VA-DABS-HOS/99-0282
Closing Date:Sep 30, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارمند این پست مسئولیت امور محوله ذیل را بر عهده خواهد داشت

Duties & Responsibilities:

ترتیب پلان کار ربعوار و سالانه و اخذ منظوری آن از آمر پلان در قبال تورید انرژی برق از خارج کشور

دریافت اکت های مصرف و انوایس های ماهانه

آشنهایی با پی پی ها

ترتیب مکاتیب و ارسال آن به شعبات ذیربط

دریافت معلومات از بودجه منظور شده واحد های مرکزی وولایتی

دریافت معلومات از تحقق بودجه منظور شده بطور بعوار

دریافت معلومات از چگونگی اجرای تخصیص ماهوار واحدها 

دریافت معلومات از مقدار انرژی ضایع شده در بخش های عملیاتی و تجارتی به تفکیک هر واحد

دریافت معلومات از فروش انرژی برق با درنظر داشت تعرفه های منظور شده به تفکیک هر واحد

جمع آوری ارقام مصرف انرژی برق از سب استیشن های مربوط

دریافت معلومات از ظرفیت منابع تولید و تورید شبکه ها، لین های انتقال و سب استیشنها

توحید و تحلیل ارقام مصرف انرژی در مطابقت به قرارداد های عقد شده انرژی برق

انسجام و نظارت از پلان 

انسجام پلان سالانه

ابدیت یا بروز عیار ساختن پلان 5 سال در هر سال 

انسجام سایر امور محوله

Job Requirement:


​لیسانس انجنیر برق، اداره و تجارت، روابط بین المللی، حسابداری و حقوق با سه سال تجربه کاری

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/F335C51A-4D44-4ED6-AF4C-4FB0FA0430CB

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.