کارمند دیتابیس - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 2035
Date Posted:Dec 29, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0187
Closing Date:Jan 12, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Computer Science
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی پست متذکره مسوولیت ترتیب و تنظیم گزارشات مختلف را برویت سیستم داشته و گزارش دهی به آمریت جمع آوری عواید می باشد.

Duties & Responsibilities:

 • ترتیب گزارشات جمع آوری عواید درمرکز و ولایات بطور ماهانه. برویت سیستم بلنگ
 • ترتیب گزارش ازپروسه های جمع آوری عواید بطور روزمره دربانکها. برویت سیستم بلنگ
 • ترتیب گزارشات جمع آوری عواید به تفکیک تعرفه ( کتگوری) جهت اتخاذ تصمیم برویت سیستم
 • ترتیب گزارشات مشتریان مقروض و شریک نمودن لست شان جهت اجراات و پیگیری.
 • ترتیب گزارشات مشتریان بدون مصارف بطور دوره وار جهت اجراات و پیگیری
 • ترتیب گزارشات مشتریان دارای مصارف برق مشابه
 • ترتیب گزارشات درمودر Sales and Receivable Report
 • ترتیب گزارشات جهت تطبیق ارقام گزارش شده ولایات با شعبات مربوطه ریاست مالی واداری.
 • ترتیب گزارشات مختلف جه محاسبه حداوسط مصارف ماهانه مشتریان غرض ارزیابی وتخمین مصارف برق .
 • ترتیب راپورهای عوائد دوره وارتمام ولایات .
 • ترتیب گزارشات مختلف از مقروضیت دوایر دولتی با وزارت مالیه و وزارت های مربوطه مقروض
 • ترتیب گزارشات مختلف ازبابت انرژی جذب شده NLCC ,Import Power و عواید جمع آوری شده
 • ترتیب گزارشات مختلف دیگر حسب ضرورت و تهیه به موقع آن.
 • همکاری در زمینه شناسائی نواقص سیستم بلنگ حین ترتیب گزارشات و شریک نمودن آن با مسولین.
 •  همکاری با بخش جمع آوری عواید ولایات جهت ترتیب گزارشات مختلف عواید
 • ترتیب گزارشات از مصارفات تاسیسات وجزتام های وزارت های دفاع و داخله 
 • حصول مشخصات عمده کارکردها( KPI ) .
 • اجرای سایر وظایف محوله.

Job Requirement:

حدی اقل لیسانس در رشته کمپیوتر ساینس با پنج سال تجربه کاری در بخش مربوطه مشخصا" دربخش دیتابیس

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


 • دانستن پروسیجرها ، روشها ووسایل وتجهیزات جدید.
 • دانستن قواعد وروشهای بلنگ و جمع آوری عواید
 • دانستن پالیسی های تجارتی دافغانستان برشناشرکت.
 • دانستن اساسات حسابداری وپروسه ها وپروسیجرها .
 • حمایت و همکاری با تیم کاری غرض نیل به اهداف مشترک .
 • حمایت درمشوره دهی و فراهم نمودن برنامه های آموزشی به کارکنان.
 • اجرای تحلیل اطلاعات .
 • برقراری ارتباطات شفاهی وکتبی بطور موثر وشفاف.
 • بکاربردن ، توضیح وتشریح پالیسی ها وپروسیجر های ایجاد شده.
 • ارزیابی شرایط ، تشخیص مشکلات و نواقصات سیستم های بلنگ و پیشنهاد مشخص جهت اصلاحات.
 • رسیدگی به اولویت های متعدد ، تنظیم حجم کاری واجرای وظایف محوله دروقت معین آن.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired