کارمند فنی سیگنالینگ بست ۵

Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 71
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: کنترول روزانه از تجهیزات سیگنالینگ در ایستگاه ها و مسیر خط آهن، اقدام بموقع جهت رفع نواقص، حفظ و نگهداری، ترمیم، بازسازی، نصب و راه اندازی تجهیزات سیگنالینگ و سیستم های مخابراتی.   


Skills Required:

Honest

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    کنترول و نظارت از تجهیزات و سیستم سیگنالینگ خط آهن در ایستگاه ها و مسیر خط آهن.

2)    نظارت از ترمیم، بازسازی، نصب و راه اندازی قطعات و تجهیزات سیگنالینگ و ارتباطات.

3)    ساختمان ونصب اجزای و تجهیزات مانند زیر بنا،پایه ها،لین کشی های زیرزمینی وهوایی جهت تامین سیستم سیگنالینگ خط آهن.

4)    ساختمان، ترمیم و نگهداری، نصب و راه اندازی، ازمایش و بازرسی از سیستم های هشدار دهنده سیگنالینگ موازی با خط و در نقاط عبوری و تقاطع ها .

5)    حصول اطمینان از کارکرد سیستم های سیگنالینگ ایستگاه های اصلی و فرعی خطوط آهن در طول مسیر خط آهن.

6)    ارایه ارقام دقیق در زمان تخریب یکی از سیگنالینگ در مسیر و استیشن های خطوط آهن.

7)    آگاهی دهی به مسئول بهره برداری از وضعیت سیستم سیگنالینگ.

وظایف مدیریتی:

1)    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.

2)    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/ اداره.

3)     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Herat

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

کارمند فنی سیگنالینگ ایستگاه جونو

Submission Guideline:

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.


Submission Email:

  hr.ara.recruitment@gmail.com

Attachments:

fwrm_karyaby.docx